Program THÉTA 2

Novinky

Zveřejnění postupů Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro poskytnutí role aplikačního garanta
20. 9. 2023
- Technologická agentura ČR informuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad a Státní úřad pro jadernou bezpečnost zveřejnily…
Program THÉTA 2: Základní informace pro uchazeče 1. veřejné soutěže
18. 9. 2023
- Technologická agentura České republiky připravila informační prezentaci pro uchazeče 1. veřejné soutěže programu THÉTA 2, která byla vyhlášena dne…
Program THÉTA 2: Vyhlášení 1. veřejné soutěže
13. 9. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 13. září 2023 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného…

Více informací

Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2 (dále též “program”) byl schválen usnesením vlády České republiky č. 320 ze dne 3. května 2023.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program THÉTA 2 je program orientovaný na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v energetice, který bezprostředně navazuje na program THÉTA. Zaměření programu je, stejně jako u předcházejícího programu, poměrně široké a postihuje všechny oblasti nakládání se všemi relevantními druhy energie v příslušných sektorech včetně sektorových propojení (tzv. sector coupling) a mezioborových aspektů. Zahrnuje propojení jak na technické úrovni (např. interakce a propojení energetiky s jinými obory typu nakládání s odpady či vodou v krajině), tak na úrovni společenské (např. změny chování spotřebitelů). Zohledňuje všechny potřebné dimenze energetiky, od úrovně celostátních energetických systémů až po lokální řešení.

HLAVNÍ CÍL PROGRAMU

Cílem programu THÉTA 2 je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět k transformaci a modernizaci energetického sektoru, a to jak přípravou inovativních technologií, technických řešení a přístupů uplatnitelných v energetice v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, tak i tvorbou analýz pro rozhodování v energetice a zkvalitnění regulatorního rámce. Plnění tohoto cíle podpoří dosažení klimaticko-energetických cílů, k nimž se ČR zavázala.

PODPROGRAMY

Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu
Cílem podprogramu je přispět k tvorbě kvalitních podkladů (analýzy, modely, hodnocení variantních scénářů atd.) pro objektivní rozhodování veřejné správy při řízení energetického sektoru (strategie, politiky, legislativa, regulatorika a cenotvorba, normotvorba či stanovení podpor).

Podprogram 2 – Energetické technologie pro konkurenceschopnost
Projekty v podprogramu 2 přispějí k přípravě technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi a podpoří tak konkurenceschopnost inovační sféry, výrobních a dodavatelských firem působících v ČR, včetně zvýšení jejich exportního potenciálu skrze výrobky a výrobní postupy s vysokou přidanou hodnotou a jejich zapojení do mezinárodních hodnotových řetězců.

Podprogram 3 – Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky
V podprogramu 3 budou podpořeny projekty připravující technologie a řešení, které se v době návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti (TRL, typicky 3 až 5) a kde se tak primárně neočekává rychlá uplatnitelnost výsledků v praxi.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba financování programu je stanovena na období od roku 2024 do roku 2031, tj. 8 let. První veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále také „veřejná soutěž“) na výběr projektů předpokládá poskytovatel vyhlásit v roce 2023 se zahájením poskytování podpory od roku 2024.

Dobu trvání projektů určí parametry konkrétní veřejné soutěže a jejich ukončení nesmí překročit dobu trvání programu.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové výdaje na program vychází z analýzy absorpční kapacity, která zohledňuje vyhodnocení dosavadních veřejných soutěží v oblasti energetiky a jsou rozvrženy v souladu s postupným vyhlašováním veřejných soutěží. Ze státního rozpočtu (SR) se jedná o částku 7 410 mil. Kč. Výše výdajů z ostatních zdrojů je 3 211,7 mil. Kč.

Předpokládaná průměrná intenzita podpory celkově za program je 70 %. Intenzita podpory, stanovená jako procento uznaných nákladů projektu, bude vypočtena pro každý projekt i pro každého příjemce a dalšího účastníka samostatně. Pokud bude podpora poskytována podnikům dle Nařízení, musí být respektována v něm uvedená maximální intenzita podpory.