Čtvrtá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 31. 10. 2021
Alokace
645 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
PP1 - 10 mil. Kč; PP2 a PP3 - neomezeno
Maximální intenzita podpory na projekt
PP1 - 90 %; PP2 - 60 %; PP3 - 90 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
11. 2. 2021 - 12. 5. 2021

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Prioritní výzkumné cíle
Příloha č. 2 – Aplikační garant v podprogramu 1
Příloha č. 3 – Specifikace jednotlivých podprogramů
Příloha č. 4 – Příručka pro hodnotitele
Související dokumentace a formuláře

Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Smlouva o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče-Sworn Statement of the applicant
Formulář pro druh výsledku NmetS
Všeobecné podmínky v6
Doplňující dokumentace

Pravidla pro publicitu
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Struktura cílů NPOV
Obecná příručka pro hodnotitele

Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže

Aktualizováno k 2. 6. 2022: Na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR ze dne 2. června 2022 o dodatečném podpoření návrhů projektů TK04010169 a TK04010108 – 4. veřejné soutěže Programu THÉTA, byl upraven seznam podpořených návrhů projektů. Návrhy projektů byly dodatečně podpořeny z důvodů odstoupení dvou projektů z realizace. Hlavním uchazečům těchto dvou dodatečně podpořených návrhů projektů bude odesláno nové rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže do datové schránky.

Zveřejněno dne 22. října 2021

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášené dne 10. února 2021.

 • TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
 • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž nebude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů.
 • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 212 návrhů projektů, 210 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 70 návrhů projektů, což znamená 33% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže).

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Kde TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí pro hlavního uchazeče těchto návrhů projektů následující: 

 1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky: 
 1. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou
 2. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou hlavní uchazeči písemně informováni v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. 

Pokud se na řešení návrhu projektu bude podílet více uchazečů, tak před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory je nutné mít uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu, a to v souladu se Všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR).

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektůbudou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Zde je k dispozici video návod jak se dostat k hodnoticím posudkům.Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 o stížnostech ve veřejné soutěži.


Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných
do 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA vyhlášené dne 10. února 2021.

Po ukončení soutěžní lhůty (12. května 2021) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 3. června 2021 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 210 návrhů projektů z celkového počtu 212 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

 • Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže Programu THÉTA:

Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu THÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 10. února 2021 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (dále jen Program THÉTA).

Technologická agentura České republiky zveřejnila vyhlášení čtvrté veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu THÉTA.

Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Soutěžní lhůta začíná dnem 11. února 2021 v 9:00 hodin a končí dnem 12. května 2021 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod.nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod jak založit účet v informačním systému ISTA. 

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku), pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku. Nejčastější dotazy k 4. veřejné soutěži programu THÉTA položené skrze HELPDESK budou zodpovězeny také během nahrávaného online informačního semináře pro uchazeče, který proběhne v první polovině března 2021. Přesné datum bude ještě upřesněno.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2017, 2018, 2019); 
 • splňují definici podniku v obtížích.

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Zveřejněno dne 10. 2. 2021

Novinky

Program THÉTA: Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže
22. 10. 2021
- Aktualizováno k 2. 6. 2022: Na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR ze dne 2. června 2022 o dodatečném podpoření návrhů projektů TK04010169 a…
Program THÉTA: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže
4. 6. 2021
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné…