Druhá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 30. 11. 2020
Alokace
bude upřesněna
Maximální výše podpory na projekt
50 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
80 %
Uchazeči
Podnik, Výzkumná organizace, Organizační složka státu a územní samosprávný celek
Lhůta pro podání návrhů projektů
9. 4. 2020 - 10. 6. 2020

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace DOPRAVA 2020+
Příloha č. 1 – Aplikační garant
Příloha č. 2 – Příručka pro hodnotitele
Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant.
Formulář pro druh výsledku NmetS
Všeobecné podmínky v6
Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele
Doplňující dokumentace

Struktura cílů NPOV
Program na podporu aplikovaného VaVaI v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+
Pravidla pro publicitu

Vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu DOPRAVA 2020+

Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem dopravy ČR vyhlásila dne 8. dubna 2020 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+ (dále jen program DOPRAVA 2020+).

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU)
č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

V rámci veřejné soutěže jsou vítány návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí jako je současná pandemie COVID-19. Aktuálnost návrhů projektů a využitelnost zamýšlených výstupů a výsledků bude pozitivně posuzována v rámci hodnoticího procesu.

Soutěžní lhůta začíná dnem 9. dubna v 9:00 hodin a končí dnem 10. června 2020 v níže uvedené hodiny:

  • 16:30 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
    • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA.

V případě nejasnosti se podívejte do často kladených dotazů, pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost
    za období tří let (2016, 2017, 2018); 
  • splňují definici podniku v obtížích.

INFORMACE K APLIKAČNÍ GARANCI MINISTERSTVA DOPRAVY

V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy ČR posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu doprava2020@mdcr.cz, a to nejpozději do 20. května 2020. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Ministerstvo dopravy bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektům, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany Ministerstva dopravy. Jedná se především o výsledky druhu Hneleg, Hkonc, NmetS, NmetC. 

Pokud plánujete výsledek druhu NmetS, posílejte spolu s Žádostí o aplikační garantství Formulář pro druh výsledku NmetS, ve kterém bude dostatečně podrobně výsledek popsán.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Novinky

DOPRAVA 2020+: Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže
30. 11. 2020
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Program DOPRAVA 2020+: Vyhlášení výsledků splnění podmínek 2. VS
7. 7. 2020
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné…