Třetí veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 30. 11. 2021
Alokace
500 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
50 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
80 %
Uchazeči
Podnik, Výzkumná organizace, Ostatní uchazeči povoleni ZD
Lhůta pro podání návrhů projektů
15. 4. 2021 - 16. 6. 2021

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Aplikační garant
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces
Související dokumentace a formuláře

Formulář pro druh výsledku NmetS
Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn statement of the applicant
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Doplňující dokumentace

Cíle NPOV
Pravidla pro publicitu
Obecná příručka pro hodnotitele
Program na podporu aplikovaného VaVaI v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+

19. 7. 2021
Program DOPRAVA 2020+: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 3. VS

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DOPRAVA 2020+ vyhlášené dne 14. dubna 2021.

Po ukončení soutěžní lhůty (16. června 2021) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 15. července 2021 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 191 návrhů projektů z celkového počtu 199 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+:

 • 191 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
 • 8 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.


Vyhlášení 3. veřejné soutěže v Programu DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 14. dubna 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+ (dále jen Program DOPRAVA 2020+).

TA ČR zveřejnila vyhlášení třetí veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.


Soutěžní lhůta začíná dnem 15. dubna 2021 v 9:00 hodin a končí dnem 16. června 2021 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod.nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.


Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

Pro uchazeče 3. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+ se bude konat online informační seminář, který proběhne 4. května 2021 od 10:00 hod. V rámci webináře budou uchazeči podrobně seznámeni především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále budou uchazečům sděleny informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu. Pro účast na webináři vyplňte prosím formulář ZDE, následně Vám přijde odkaz k připojení do Google Meet. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho pokládat předem na následujícím odkazu. Následně bude Váš dotaz zodpovězen na konci online semináře.

 • TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):
 • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2017, 2018, 2019); 
 • splňují definici podniku v obtížích.

V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu doprava2020@mdcr.cz, a to nejpozději do 19. května 2021. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Ministerstvo dopravy bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektům, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné
ze strany Ministerstva dopravy. Jedná se především o výsledky druhu Hneleg, Hkonc, NmetS a NmetC. Doporučujeme si tuto garanci projednat
s příslušným odborem ještě před zasláním oficiální žádosti. Pro rychlejší vyřízení žádosti zasílejte e-mail vždy pro jeden návrh projektu (např. pokud požadujete aplikační garanci k třem návrhům projektů, pošlete tři e-maily) a do předmětu e-mailu uveďte kód návrhu projektu.

UPOZORNĚNÍ: U výsledku druhu NmetS směřujícímu za Ministerstvem dopravy je nezbytné se řídit Pokynem ke schválení metodiky (odkaz zde), tj. spolu se standardizovaným formulářem TA ČR zaslat také dle pokynu Žádost o vystavení potvrzení věcně příslušného orgánu veřejné správy pro druh výsledku NmetS spolu s vyplněným formulářem Potvrzení věcně příslušného orgánu veřejné správy pro druh výsledku NmetS.

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku), pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU)
č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Novinky

Program DOPRAVA 2020+: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže
30. 11. 2021
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu Ministerstva dopravy na podporu…
Program DOPRAVA 2020+: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 3. VS
19. 7. 2021
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné…