Dokumenty

Zadávací dokumentace

Více informací

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro první výzvu Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA vyhlášenou dne 24. března 2010.

V průběhu hodnotící lhůty byly návrhy projektů předložené do programu ALFA vyhodnoceny z formálního i odborného hlediska. Na základě tohoto hodnocení a aktuálně disponibilních finančních prostředků předpokládá Technologická agentura uzavření smlouvy o poskytnutí podpory s celkem 253 projekty z celkem 657 návrhů projektů podaných do této veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Mezi podpořené projekty by mělo být v prvním roce řešení rozděleno celkem 779,8 mil. Kč, což odpovídá částce alokované na program v Návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 schváleném usnesením vlády ze dne 22. září 2010 č. 675.

V podprogramu Progresivní technologie, materiály a systémy se předpokládá uzavření smlouvy se 115 projekty, v podprogramu Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí se 76 projekty a v podprogramu Udržitelný rozvoj dopravy se 62 projekty.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí Technologické agentury vyrozuměni i písemně. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí Technologické agentury není možné se odvolat.