Více informací

Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále „program”), vyhlášené dne 13. července 2015.

Poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

Poskytovatel nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, a to z důvodů, že tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí poskytovatele vyrozuměni i písemně. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích. Na podporu není právní nárok.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR

Pro projekty, u nichž poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

 1. V případě, že výsledkem projektu bude Nmet – certifikovaná metodika, příjemce musí doložit, který certifikační orgán, nebo orgán státní správy bude tuto metodiku schvalovat (certifikovat). Pokud tato skutečnost nebude doložena, poskytovatel Smlouvu/Rozhodnutí s příjemcem neuzavře. Formulář potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmet – certifikovaná metodika dle struktury databáze RIV naleznete zde.
 2. Poskytovatel neuzavře Smlouvu/Rozhodnutí v případě, že příjemcem nejsou dodrženy povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, který vymezuje povinnost zveřejnit účetní závěrku v Obchodním rejstříku.
 3. V případě, že příjemcem projektu je společnost (podnik), která je mladší než 18 měsíců (tj. od data zápisu do Obchodního rejstříku do data odeslání elektronického návrhu projektu prostřednictvím IS Patriot), musí být před podpisem Smlouvy/Rozhodnutí poskytovateli předložen finanční plán, kterým příjemce prokáže, že má zajištěno finanční krytí projektu a své činnosti. Finanční plán na celou dobu projektu, v jednoduché formě (roky, zdroje-příjmy, výdaje), by měl obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo čestných prohlášení, vzhledem k neexistující účetní historii.
 4. V případě, že příjemce nedoložil řádně v návrhu projektu vlastnickou strukturu v souladu s ustanovením § 14 odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících dokumentů (rozpočtová pravidla) a v souladu se Zadávací dokumentací pro 2. veřejnou soutěž programu DELTA, je povinen před podpisem Smlouvy/Rozhodnutí tyto skutečnosti doložit.
 5. V případě, že příjemce v návrhu projektu deklaroval doložení Pre-existing knowledge před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí, musí tak učinit. Formulář Pre-existing knowledge je dostupný zde.
 6. Všichni příjemci musí doložit předpokládané rozdělení práv k duševnímu vlastnictví výsledků uvedených v návrhu projektu včetně poměru jak budou výsledky vlastněny každým z účastníků.
 7. Příjemci se ukládá:
  1. předložit ověřenou kopii následujících dokumentů: oprávnění k činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, ne starší než 90 kalendářních dnů,
  2. předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Program DELTA – údaje pro výpis z Rejstříku trestů“, který je ke stažení zde, anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů, anebo předložit čestné prohlášení, že tyto údaje anebo výpis z evidence Rejstříku trestů byly poskytovateli předloženy v rámci jiného programu poskytovatele a splňují výše uvedené podmínky.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni.

ARCHIV