Třetí veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
21.10.2016
Alokace
130 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
25 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
74 %
Uchazeči
Podnik, Výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
28. 4. 2016 - 20. 7. 2016

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace ke 3. VS programu DELTA
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant
Příloha č. 2 – Common Proposal For KIAT – TA CR
Příloha č. 3 – Common Proposal For KETEP – TA CR
Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky
Formulář Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmet
Formulář Pre-existent knowledge
Formulář Žádost o výpis z rejstříku trestů – fyzická osoba
KIAT-TACR Joint Call for Proposals
KETEP-TACR Joint Call for Proposals
Příručky

Příručka pro uchazeče ke 3. veřejné soutěži DELTA
Doplňující dokumentace

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem DELTA
Výsledky podporované programem DELTA
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče

Informace pro příjemce podpořených projektů

Poskytovatel oznamuje, že vzhledem k přibývajícím dotazům týkajících se doložení skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory byly doplněny často kladené dotazy k veřejné soutěži v aplikaci HELPDESK. Před podáním Vašeho dotazu, je, prosím, prostudujte.

Poskytovatel dále oznamuje, že povinnou přílohou Smlouvy o poskytnutí podpory jsou pouze Závazné parametry řešení projektu, nikoliv Všeobecné podmínky. Všeobecné podmínky již nemusíte zasílat společně se Smlouvou o poskytnutí podpory.


Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže Programu DELTA

Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky třetí veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, vyhlášené dne 27. dubna 2016.

Poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

Poskytovatel nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, z těchto důvodů:

 • Projekty byly doporučeny k podpoře odborným poradním orgánem, ale nejsou podpořeny z důvodu nesplnění podmínky Zadávací dokumentace dle bodu 3.2 Specifické podmínky pro uchazeče, kdy musí být splněna následující skutečnost: „Předsednictvo TA ČR může podpořit návrh projektu pouze v případě, že tento návrh projektu bude podpořen také partnerskou agenturou KIAT nebo KETEP.“
 • Projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí poskytovatele vyrozuměni i písemně. 

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.
Poskytovatel dále zveřejnuje výsledky hodnocení partnerskými agenturami KIAT a KETEP. Tyto výsledky jsou dostupné zde.


Pro projekty, u nichž poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

 1. V případě, že příjemce nedoložil řádně v návrhu projektu vlastnickou strukturu v souladu s ustanovením § 14 odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících dokumentů (rozpočtová pravidla) a v souladu se Zadávací dokumentací pro 3. veřejnou soutěž programu DELTA, je povinen před podpisem Smlouvy/Rozhodnutí tyto skutečnosti doložit.
 2. Příjemce musí mít se zahraničním partnerem uzavřenou smlouvu, ve které bude vymezen způsob spolupráce na řešení projektu a dále zde bude ošetřena problematika ochrany práv duševního vlastnictví. Tuto smlouvu je povinen před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory poskytovateli předložit. Smlouvu je možné nahradit tak, že zahraniční partner bude stranou Smlouvy o účasti na řešení projektu, aniž by zahraniční partner byl v roli dalšího účastníka
 3. Doložit Smlouvu o účasti na řešení projektu před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory.
 4. Za účelem ochrany výsledků projektu a partnerů projektu musí příjemce doložit před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory formulář Pre-existent knowledge a popsat projektový “background” za předpokladu, že bude mezi řešiteli projektu tento dokument smluvně vypracován. V případě, že příjemce v návrhu projektu deklaroval, že dokument před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory poskytovateli dodá, musí tak učinit. Formulář Pre-existent knowledge je dostupný zde.
 5. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.
 6. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a dalším účastníkům, se ukládá: 
  1. předložit za hlavního příjemce i další účastníky ověřenou kopii, a to oprávnění k činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, ne starší než 90 kalendářních dnů,
  2. předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Program DELTA – údaje pro výpis z Rejstříku trestů“, který je ke stažení zde anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni.

ARCHIV

Novinky

Program SIGMA, DC4: Oznámení předběžných parametrů druhé národní výzvy - dílčí cíl 4: Seal of Excellence - EIC Accelerator  - 06/2023
29. 5. 2023
- TA ČR na 1. června 2023 připravuje vyhlášení výzvy v Programu SIGMA, dílčím cíli 4, Mezinárodní spolupráce na podporu projektů oceněných na…
DELTA 2 Programme: Czech-Israeli joint R&D call for proposals 2023 webinar
29. 5. 2023
- The Technology Agency of the Czech Republic (TA CR) together with the Israel Innovation Authority are pleased to invite potential applicants of the…