Třetí veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
2018-10-25
Alokace
740 700 €
Maximální výše podpory na projekt
740 700 €
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
Podnik, Výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
20. 12. 2017 - 1. 3. 2017

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace ke 3. VS programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA – Gender Net Plus Call 2017
Související dokumentace a formuláře

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení za uchazeče Sworn statement of the applicant
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky v5
Doplňující dokumentace

Cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem ZÉTA
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče
Výsledky podporované programem ZÉTA
Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlašuje výsledky 3. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu ZÉTA GENDER-NET Plus Call 2017, vyhlášené dne 25. října 2018.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Celkem byly do veřejné soutěže podány 2 návrhy projektů, do hodnocení postoupily 2 návrhy projektů, z nichž budou podpořeny oba, což znamená 100% míru úspěšnosti.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy”), platí následující:

  1. Před uzavřením Smlouvy musí být za každý projekt doručeno čestné prohlášení o jedinečnosti řešeného projektu a jeho výsledků a výstupů.
  2. V případě, že příjemcem projektu je společnost (podnik), která je mladší než 18 měsíců (tj. od data zápisu do Obchodního rejstříku do data odeslání návrhu projektu do datové schránky TA ČR), musí být před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí předložen finanční plán, kterým příjemce prokáže, že má zajištěno finanční krytí projektu a své činnosti. Finanční plán na celou dobu projektu, v jednoduché formě (roky, zdroje-příjmy, výdaje), by měl obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo čestných prohlášení, vzhledem k neexistující účetní historii.
  3. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.


Vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 25. 10. 2018 vyhlásila národní veřejnou soutěž pro úspěšné české uchazeče ze společné mezinárodní výzvy Gender Net Plus Call 2017.

Jedná se o 3. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, které se mohou účastnit pouze uchazeči z České republiky, u kterých byly projekty v rámci mezinárodní výzvy Gender Net Plus Call 2017 doporučeny k podpoře a disponují Decision Letter vydaným konsorciem Gender Net Plus.

Veřejná soutěž je vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Termíny pro zaslání návrhů projektů

Soutěžní lhůta začíná dnem 26. 10. 2018 a končí dnem 7. 12. 2018 v níže uvedené hodiny:

  1. Začátek soutěžní lhůty (zahájení přípravy a vyplňování návrhů projektů do webového formuláře ve formátu Google Tabulek) je stanoven na 26. 10. 2018 v 9:00:00 hod.
  2. Návrh projektu bude přijímán do 7. 12. 2018 do 16:30:00 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
  3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 7. 12. 2018 do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Uchazeč zašle přes aplikaci helpdesk na www.tacr.cz/hesk/, v kategorii Cofundy, žádost o zaslání formuláře návrhu projektu (přihláška). Každou žádost o zaslání formuláře návrhu projektu TA ČR vyřídí a zájemcům poskytne webový formulář ve formátu Google Tabulek.

Hlavní uchazeč musí vyplnit návrh projektu do webového formuláře ve formátu Google Tabulek. Před podáním návrhu projektu do veřejné soutěže uchazeč stáhne návrh projektu do formátu MS Excel (.xlsx/xls) a následně musí být do veřejné soutěže podán prostřednictvím datové zprávy z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky TA ČR. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „3. VS programu ZÉTA – Gender Net Plus Call 2017 – národní výzva – akronym projektu“.
Každý hlavní uchazeč musí ze své datové schránky doručit přílohy prokazující způsobilost uchazeče (Čestné prohlášení) do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli „Věc” musí být uvedeno „3. VS programu ZÉTA – Gender Net Plus Call 2017 – národní výzva – prokázání způsobilosti uchazeče – akronym projektu“.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp

Poskytování informací

Informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory.

Dotazy podané uchazeči v lhůtě kratší než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty, nemusí být zodpovězeny. Lhůta na odpověď je stanovena směrnicí SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory.

Povinnosti účastníků pro přijetí návrhu do veřejné soutěže

Do této veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku
  2. splňují definici podniku v obtížích

Kontaktní osobou pro národní veřejnou soutěž Gender Net Plus Call 2017 je Iveta Zápařková. (iveta.zaparkova@tacr.cz , 234 611 511)

Novinky

VÝSLEDKY NÁRODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE ZÉTA GENDER-NET PLUS CALL 2017
21. 12. 2018
- Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlašuje výsledky 3. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu ZÉTA GENDER-NET Plus Call 2017, vyhlášené dne…
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU ZÉTA GENDER-NET PLUS CALL 2017
14. 12. 2018
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) VYHLAŠUJE výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěževe…