Třetí veřejná soutěž - 1. podprogram

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 30. 6. 2016
Alokace
126 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
21 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
100 %
Uchazeči
Výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
29. 1. 2016 - 16. 3. 2016

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení za uchazeče
Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky
Formulář Žádost o výpis – fyzická osoba z Rejstříku trestů

Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky třetí veřejné soutěže aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 1, vyhlášené dne 28. ledna 2016.

Poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

Poskytovatel nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí poskytovatele vyrozuměni i písemně. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích. Na podporu není právní nárok.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR

ARCHIV

Novinky

Vyhlášení výsledků 3. VS Programu GAMA, PP 1
23. 6. 2016
- Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky třetí veřejné soutěže aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje…
Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů 3. VS Programu GAMA, PP1
24. 3. 2016
- Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže ve výzkumu,…