Druhá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
28.06.2013
Alokace
Maximální výše podpory na projekt
Maximální intenzita podpory na projekt
Uchazeči
Lhůta pro podání návrhů projektů
17. 1. 2013 - 6. 3. 2013

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace k druhé veřejné soutěži k programu OMEGA
Související dokumentace a formuláře

Čestné prohlášení statutárního zástupce
Čestné prohlášení statutárního zástupce (CZ/EN)
Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory OMEGA 2
Smlouva o poskytnutí účelové podpory OMEGA 2
Všeobecné podmínky OMEGA 2
Formulář k výpisu z rejstříku trestů
Příručky

Příručka pro uchazeče
Doplňující dokumentace

Definice podniku
Přehled podávaných dokumentů
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče
Definice výsledků podporovaných programem OMEGA

Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA
Technologická agentura ČR VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, zveřejněné dne 16. ledna 2013.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů z těchto důvodů:

  • Projekty byly doporučeny k podpoře odborným poradním orgánem, ale nejsou podpořeny z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků. V případě, že se finanční prostředky uvolní, budou projekty postupně podpořeny v pořadí uvedeném v tabulce.
  • Projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí Technologické agentury ČR vyrozuměni i písemně. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích (verze: 1).

Projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále jen smlouva/rozhodnutí), platí následující:

1. V případě, že u návrhu projektu bylo v průběhu jeho hodnocení zjištěno podezření na výskyt duplicity ve smyslu, že podstata návrhu projektu nebo jeho části byla řešena s podporou z veřejných prostředků v rámci jiného projektu, grantového projektu, výzkumného záměru nebo veřejné zakázky, je uchazeč povinen před podpisem smlouvy/rozhodnutí doložit, že se o takovou duplicitu nejedná. V případě, že bude zjištěna duplicita, TA ČR smlouvu/rozhodnutí s uchazečem neuzavře.

2. Pokud byl v podaném návrhu projektu jako výsledek řešení projektu (jeden z výsledků) uveden výsledek typu V – výzkumná zpráva, musí uchazeč před uzavřením smlouvy/rozhodnutí o poskytnutí podpory doložit, že:

a) uchazeč splňuje podmínky dané závazným právním předpisem pro provádění takového výzkumu, jehož výsledkem je výzkumná zpráva s utajovaným obsahem.

b) výzkum, který je předmětem návrhu projektu, splňuje parametry pro vytvoření výzkumné zprávy s utajovaným obsahem dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů RVVI (Č.j.: 6951/2012-RVV).

Pokud se prokáže, že se nejedná o výzkumnou zprávu s utajovaným obsahem, bude uchazeči z rozhodnutí předsednictva zkrácen rozpočet. Pokud bude takováto výzkumná zpráva s utajovaným obsahem jediným uznatelným výsledkem projektu, TA ČR smlouvu/rozhodnutí s uchazečem neuzavře.

3. V případě, že výsledkem projektu bude Nmet – certifikovaná metodika, uchazeč musí doložit, který certifikační orgán, nebo orgán státní správy bude tuto metodiku schvalovat (certifikovat). Pokud tato skutečnost nebude doložena, TA ČR smlouvu/rozhodnutí s uchazečem neuzavře.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví uchazeči písemně informováni.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR

ARCHIV

Novinky

Vyhlášení výsledků 2. VS Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA
22. 3. 2013
- Technologická agentura ČR VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a…
Výsledky formální kontroly 2. VS Programu OMEGA
21. 3. 2013
- Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky formální kontroly 2. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu…