Dokumenty

Zadávací dokumentace

Více informací

Technologická agentura ČR vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, zveřejněné dne 16. ledna 2013.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů z těchto důvodů:

  • Projekty byly doporučeny k podpoře odborným poradním orgánem, ale nejsou podpořeny z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků. V případě, že se finanční prostředky uvolní, budou projekty postupně podpořeny v pořadí uvedeném v tabulce.
  • Projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí Technologické agentury ČR vyrozuměni i písemně. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích (verze: 1).

Projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále jen smlouva/rozhodnutí), platí následující:

1. V případě, že u návrhu projektu bylo v průběhu jeho hodnocení zjištěno podezření na výskyt duplicity ve smyslu, že podstata návrhu projektu nebo jeho části byla řešena s podporou z veřejných prostředků v rámci jiného projektu, grantového projektu, výzkumného záměru nebo veřejné zakázky, je uchazeč povinen před podpisem smlouvy/rozhodnutí doložit, že se o takovou duplicitu nejedná. V případě, že bude zjištěna duplicita, TA ČR smlouvu/rozhodnutí s uchazečem neuzavře.

2. Pokud byl v podaném návrhu projektu jako výsledek řešení projektu (jeden z výsledků) uveden výsledek typu V – výzkumná zpráva, musí uchazeč před uzavřením smlouvy/rozhodnutí o poskytnutí podpory doložit, že:

a) uchazeč splňuje podmínky dané závazným právním předpisem pro provádění takového výzkumu, jehož výsledkem je výzkumná zpráva s utajovaným obsahem.

b) výzkum, který je předmětem návrhu projektu, splňuje parametry pro vytvoření výzkumné zprávy s utajovaným obsahem dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů RVVI (Č.j.: 6951/2012-RVV).

Pokud se prokáže, že se nejedná o výzkumnou zprávu s utajovaným obsahem, bude uchazeči z rozhodnutí předsednictva zkrácen rozpočet. Pokud bude takováto výzkumná zpráva s utajovaným obsahem jediným uznatelným výsledkem projektu, TA ČR smlouvu/rozhodnutí s uchazečem neuzavře.

3. V případě, že výsledkem projektu bude Nmet – certifikovaná metodika, uchazeč musí doložit, který certifikační orgán, nebo orgán státní správy bude tuto metodiku schvalovat (certifikovat). Pokud tato skutečnost nebude doložena, TA ČR smlouvu/rozhodnutí s uchazečem neuzavře.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví uchazeči písemně informováni.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR

DODATEČNĚ PODPOŘENÉ PROJEKTY

Technologická agentura ČR jako poskytovatel účelové podpory rozhodla na jednání předsednictva dne 17. 10. 2013 v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) ve znění pozdějších předpisů dodatečně podpořit projekty č. TD020368TD020094TD020308TD020395TD020397TD020078TD020195TD020224TD020330TD020332 a TD020359 ve druhé veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA. Důvodem dodatečného podpoření projektu je skutečnost, že došlo k uvolnění části finančních prostředků. Pro dodatečně podpořené projekty platí stejné podmínky doložení požadovaných skutečností, jako u projektů podpořených při vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže OMEGA dne 28. 6. 2013.

DOKUMENTY SPOJENÉ S PODPOŘENÝMI PROJEKTY VE 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU OMEGA

Změnové řízení u realizovaných projektů

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDNICTVA TA ČR K POVINNOSTI PŘÍJEMCŮ POSKYTOVAT VÝSLEDKY ZA TRŽNÍ CENU 

Předsednictvo TA ČR na zasedání č. 140 dne 7. 2. 2013 projednalo a schválilo trvání platnosti Prohlášení předsednictva TA ČR k povinnosti příjemců v programu OMEGA poskytovat výsledky projektů uživatelům výsledků za tržní cenu i pro vyhlášenou 2. veřejnou soutěž – odkaz.

PRAVIDLA PRO PUBLICITU V PROJEKTECH

Technologická agentura zveřejnila dokument Pravidla pro publicitu stanovující náležitosti v oblasti propagace projektů a jejich výsledků. Příjemci i další účastníci projektu by měli postupovat v souladu s ním za účelem informování veřejnosti o tom, že projekt resp. jeho výstupy a výsledky, byl spolufinancován z prostředků TA ČR.

Pravidla pro publicitu v projektech