Sedmá veřejná soutěž – Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
31. 10. 2024
Alokace
230 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
5 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
podnik, výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
8. 2. 2024 - 27. 3. 2024


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře

Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant
Všeobecné podmínky v7
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Formulář pro druh výsledku Nmet
Genderová dimenze v obsahu výzkumu

Doplňující dokumentace

Program SIGMA
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele

Program SIGMA: Vyhlášení výsledků formální kontroly 7. veřejné soutěže – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice

Zveřejněno dne 29. 4. 2024

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 7. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „Program SIGMA – DC2”) vyhlášené dne 7. 2. 2024.

Do této veřejné soutěže uchazeči podali 240 návrhů projektů, z toho dva návrhy projektů odstoupily v průběhu formální kontroly.

Výsledky formální kontroly 7. veřejné soutěže Programu SIGMA – DC2:

 • 220 návrhů projektů TA ČR přijala do veřejné soutěže, tzn. postupují do dalšího hodnocení;
 • 18 návrhů projektů TA ČR nepřijala do veřejné soutěže.

TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete ZDE.


Program SIGMA: Vyhlášení 7. veřejné soutěže – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice

Zveřejněno dne 7. 2. 2024

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 7. února 2024 sedmou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „Program SIGMA – DC2”).

TA ČR zveřejnila vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Program SIGMA – DC2 se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic v oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu. Pro tuto veřejnou soutěž byla stanovena čtyři výzkumná témata, přičemž každý návrh projektu musí být v souladu s jedním výzkumným tématem.

Výzkumná témata

 • Telemedicína;
 • AI a udržitelná mobilita;
 • Výrobní technologie a materiály;
 • Komunitní energetika a její systémy řízení, ukládání energie v malém měřítku.

Soutěžní lhůta začíná dnem 8. února 2024 v 9:00 a končí dnem 27. března 2024 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. – nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

TA ČR informuje všechny uživatele systému ISTA o zavedení pravidelných odstávek z důvodu vývoje sdíleného IS SISTA. Více informací naleznete zde.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde.  

Pro uchazeče 7. veřejné soutěže programu SIGMA – DC2 bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 13. února 2024 od 10:00 hod
Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace).
V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu v ISTA.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem nebo během webináře prostřednictvím formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2020, 2021, 2022); 
 • nenaplňují definici podniku v obtížích
 • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 27. 3. 2024;
 • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Podněty je možné oznámit dle postupu uvedeného na webových stránkách TA ČR.

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.


Program SIGMA: Informace k zaměření připravované 7. veřejné soutěže – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice

Zveřejněno dne 5. 1. 2024

Technologická agentura ČR zveřejňuje tematické zaměření 7. veřejné soutěže na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkum (dále jen “Program SIGMA – DC2”). 

Pro danou veřejnou soutěž byla stanovena 4 výzkumná témata. Uchazeči při podání návrhu projektu v ISTA povinně zvolí jedno téma, se kterým je jejich návrh projektu v souladu.

Jedná se o následující témata:

 • Telemedicína

Telemedicína hraje vzrůstající roli v moderním efektivním zdravotnictví. Telemedicína je ve své podstatě přenos zdravotnických dat na dálku různými prostředky ať hlasovými, textovými nebo datovými. Tento obor zahrnuje čtyři základní typy aktivit: interakce pacient – lékař, vzdálené sledování zdravotních dat pacienta, přenos dat jako například snímků mezi zdravotnickými zařízeními a konzultacemi mezi odborníky nad jednotlivými případy. Z popisu je zřejmé, že se jedná o využití jak medicínské odbornosti, tak odbornosti v oblasti informačních technologií. V České republice existuje celá řada těchto aplikací, ale prostor pro další výzkum a vývoj je velmi široký jak v národním, tak globálním měřítku. Výzva v této oblasti je otevřená interdisciplinárním projektům v uvedených aplikacích.  

 • AI a udržitelná mobilita

Projekty by měly být zaměřeny mimo jiné na masivní sběr dopravních dat, jejich analýzu, kategorizaci a srozumitelný výklad s využitím metod umělé inteligence. Dopravní procesy by měly být optimalizovány například pomocí pokročilých analýz historických dat nebo vzorců poptávky, což umožní přesnější dopravní předpovědi, efektivnější plánování tras v rámci veřejně přístupných aplikací využívajících otevřená data a obecně lepší řízení logistických řetězců. Výhodou bude využití satelitních systémů jakožto velmi efektivního nástroje pro sběr dat a komunikaci s širokými možnostmi uplatnění. Projekty by měly být dále zaměřeny na rozvoj mobilitních služeb, založených na sdílení či spoluužívání dopravních prostředků, dále na vývoj v oblasti pokročile automatizovaných vozidel pro osobní i hromadnou dopravu s vyšší aktivní bezpečností či chytrá logistická řešení uskutečňovaná za pomoci dronů.

 • Výrobní technologie a materiály

Moderní výrobní technologie, využívající nástrojů umělé inteligence, strojového učení, robotizace, digitalizace, modelování a simulací, mají potenciál zvyšovat jak kvalitu výsledných produktů, tak i efektivitu a produktivitu průmyslové výroby a současně snižovat spotřebu energií a surovin a další související negativní dopady na životní prostředí. Snižování energetické a materiálové náročnosti výroby lze dosáhnout i využitím moderních typů materiálů, zohledňujících principy cirkulární ekonomiky. Výzva je zaměřena na podporu projektů vývoje moderních postupů výroby a využití moderních materiálů ve všech oblastech průmyslu, přispívající k zefektivnění materiálové, energetické a emisní náročnosti ekonomiky prostřednictvím výše uvedených nástrojů.

 • Komunitní energetika a její systémy řízení, ukládání energie v malém měřítku

Návrhy projektů a jejich výstupy, podpořené v této veřejné soutěži, by měly stimulovat rozvoj komunitní energetiky jakožto nástroje decentralizace energetiky a podpořit zavedení energetického společenství pro sdílení energií aktivních zákazníků. Praktické modely a technologie pro zvýšení regionalizace jsou především v poskytování flexibility, což vyžaduje nové přístupy k inteligentní digitalizaci, zejména využití flexibilních energetických zařízení a také otevřené technologie, základní softwarové nástroje a další technické produkty.

Jedná se zejména o podporu výzkumu a vývoje v oblastech:

 • technologií umožňujících efektivní konverzi energie obnovitelných zdrojů a alternativních paliv, jejich distribuci a ukládání, se zacílením na energetickou soběstačnost energetického společenství v lokálním měřítku,
 • metod a technologií pro digitalizaci managementu toku energií, umožňujících efektivní správu energií od úrovně daného energetického společenství až po úroveň datového centra,
 • optimalizace a budování nových ekosystémů energetického přechodu v rámci kybernetické bezpečnosti.

Novinky

Program SIGMA: Vyhlášení výsledků formální kontroly 7. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice
29. 4. 2024
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 7. veřejné soutěže…
Program SIGMA: Prezentace a videozáznam z webináře k 7. veřejné soutěži SIGMA, DC2 - začínající výzkumníci/výzkumnice
14. 2. 2024
- Dne 13. února 2024 byl Technologickou agenturou České republiky uspořádán webinář k 7. veřejné soutěži SIGMA, DC2 - začínající výzkumníci/výzkumnice…