Třetí veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 30. 6. 2020
Alokace
735 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
PP1 - 10 mil. Kč; PP2 a PP3 - neomezeno
Maximální intenzita podpory na projekt
PP1 - 90 %; PP2 - 60 %; PP3 - 90 %
Uchazeči
Podnik; Výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
24. 10. 2019 - 19. 12. 2019

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Prioritní výzkumné cíle
Příloha č. 2 – Aplikační garant
Příloha č. 3 – Specifikace jednotlivých podprogramů
Související dokumentace a formuláře

Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant
Formulář pro druh výsledku NmetS
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky v6
Příručky

Základní informace pro uchazeče
Příručka pro oponenty
Příručka pro zpravodaje
Doplňující dokumentace

Struktura cílů NPOV
Pravidla pro publicitu

Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže Programu THÉTA – 23. 1. 2020

Aktualizováno k 25. 5. 2020.

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášené dne 23. října 2019.

Po ukončení soutěžní lhůty (19. prosince 2019) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 23. ledna 2020 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 131 návrhů projektů z celkového počtu 141 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže, vč. zdůvodnění.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže Programu THÉTA:


Vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu THÉTA

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 23. října 2019 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (dále jen program THÉTA).

Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR  za účelem naplňování cílů programu THÉTA. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 24. října 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 19. prosince 2019 v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
    • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně)

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Níže je zveřejněna Zadávací dokumentace a dokumenty spojené s vyhlášením, ve kterých najdete informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení.

Máte dotaz? Dotazy můžete podávat prostřednictvím HELPDESK. Nejdříve se však podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí).

TA ČR dále informuje, že do 3. veřejné soutěže programu THÉTA nebudou přijaty  takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2015, 2016, 2017); 
  • splňují definici podniku v obtížích.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Novinky

Program THÉTA: Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže
27. 1. 2023
- Zveřejněno dne 27. 1. 2023 Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na…
Program THÉTA: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 5. veřejné soutěže
26. 8. 2022
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 5. veřejné…