Čtvrtá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 30. 11. 2021
Alokace
180 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
15 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
80 %
Uchazeči
podniky, výzkumné organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
11. 3. 2021 - 28. 4. 2021

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Osnova představení projektu
Příloha č. 2 – Vzorová osnova marketingové studie
Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických přínosů
Příloha č. 4 – Proces hodnocení návrhů projektů
Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky v6
Čestné prohlášení za uchazeče-Sworn statement of the applicant (2020)
Čestné prohlášení hlavního uchazeče
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků
Doplňující dokumentace

Prioritní témata
Příloha č.1 Karty tematických oblastí
Cíle NPOV
Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR
Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
Pravidla pro publicitu

Program TREND: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. VS, PP2 „Nováčci“

28. 5. 2021

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných
do 4. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PP2 vyhlášené dne 10. března 2021.

Po ukončení soutěžní lhůty (28. dubna 2021) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 27. května 2021 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 134 návrhů projektů z celkového počtu 145 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu TREND, PP2:


Program TREND: Vyhlášení 4. veřejné soutěže, podprogram 2

10. 3. 2021

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 10. března 2021 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – Podprogram 2 – „Nováčci“. 

Technologická agentura České republiky zveřejnila vyhlášení 4. veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu TREND. 

Cílem Podprogramu 2 “Nováčci” je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč (více k této podmínce v Zadávací dokumentaci).

Soutěžní lhůta začíná dnem 11. března v 9:00 hodin a končí dnem 28. dubna 2021 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hod.nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
    • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením veřejné soutěže. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačních systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod jak založit účet v informačním systému ISTA. 

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku), pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku. Nejčastější dotazy k 4. veřejné soutěži programu TREND, podprogram 2 položené skrze Helpdesk budou zodpovězeny také během nahrávaného online informačního semináře pro uchazeče, který proběhne 24. března 2021.

Pro kontrolu, zda jste při podání návrhu projektu na něco nezapomněli, můžete využít checklist pro uchazeče.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2017, 2018, 2019); 
  • splňují definici podniku v obtížích;
  • nesplní další podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci.

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.


Oznámení termínu vyhlášení 4. VS, PP 2 – “Nováčci” a předběžných parametrů – aktualizováno ke dni 3. 12. 2020

TA ČR plánuje vyhlásit připravovanou 4. veřejnou soutěž Programu TREND, podprogram 2 – “Nováčci” dne 10. března 2021.

Po společném jednání Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR a s ohledem na možnosti státního rozpočtu
v následujících letech dochází k posunutí termínu vyhlášení připravované 4. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Technologická agentura ČR budou dále hledat možnosti na navýšení alokace pro tuto veřejnou soutěž.

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. 

O podporu v podprogramu 2 – Nováčci mohou žádat v roli hlavního uchazeče takové podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč.

Čtvrtá veřejná soutěž vyhlášená v podprogramu 2 – Nováčci se liší od předchozí veřejné soutěže vyhlášené v podprogramu Nováčci, v několika klíčových parametrech. Tyto parametry jsou označeny červeně v tabulce s předběžnými parametry a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

Tabulka s předběžnými parametry 4. veřejné soutěže Programu TREND je k nahlédnutí ZDE – aktualizováno k 3. 12. 2020.

Po vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu TREND bude TA ČR ve spolupráci s MPO pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR. 

Více informací ke 4. veřejné soutěži Programu TREND se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci
v den vyhlášení veřejné soutěže. Případné dotazy ke 4. veřejné soutěži Programu TREND směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese https://helpdesk.tacr.cz/.

Novinky

Program TREND: Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže
30. 11. 2021
- Aktualizováno k 28. 1. 2022Na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR ze dne 27. 1. 2022, který dodatečně hodnotilo návrh projektu č. FW04020040,…
Program TREND: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. VS, PP2 "Nováčci"
28. 5. 2021
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podanýchdo 4. veřejné…