Devátá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
30. 6. 2023
Alokace
200 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
15 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
80 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
24. 11. 2022 - 11. 1. 2023

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Osnova představení projektu
Příloha č. 2 – Doložení uplatnění výsledků
Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických přínosů za hlavního uchazeče
Příloha č. 4 – Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky v7
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení za hlavního uchazeče

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

Doplňující dokumentace

Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
Pravidla pro publicitu
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont EvropaProgram TREND: Vyhlášení výsledků formální kontroly
9. veřejné soutěže PP2 “Nováčci”

Zveřejněno dne 10. 2. 2023

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 9. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PP2 “Nováčci” vyhlášené dne 23. listopadu 2022.

Do této veřejné soutěže bylo podáno 101 návrhů projektů. TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky formální kontroly 9. veřejné soutěže Programu TREND, PP2 “Nováčci”:

 • 87 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
 • 14 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.

Předsednictvo TA ČR schválilo výsledky formální kontroly veřejné soutěže dne 9. února 2023.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde – aktualizace ke dni 16. 3. 2023.Program TREND: Vyhlášení 9. veřejné soutěže, podprogram 2

Zveřejněno dne 23. 11. 2022

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 23. listopadu 2022 devátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje TREND (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Veřejná soutěž Programu TREND, podprogram 2 je zaměřena na nastartovatování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč (více k této podmínce v Zadávací dokumentaci).

Soutěžní lhůta začíná dnem 24. listopadu 2022 v 9:00 a končí dnem 11. ledna 2023 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které zasílá hlavní uchazeč a 
  • Doklady k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému se dozvíte ve videonávodu.

Pro uchazeče 9. veřejné soutěže Programu TREND, podprogram 2 “Nováčci” bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 30. listopadu 2022 od 13:00 hod. V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu. Pro účast na webináři vyplňte prosím formulář zde. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost
  za období tří let (2019, 2020, 2021); 
 • nenaplňují definici podniku v obtížích
 • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 11. 1. 2023;
 • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.


Máte dotaz? Můžete ho položit prostřednictvím HELPDESK. Nejdříve se však podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí). Můžete se obrátit také na regionální zástupce TA ČR.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Novinky

Program TREND: Vyhlášení výsledků 9. veřejné soutěže, PP2 “Nováčci”
22. 6. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky deváté veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na…
Program TREND: Vyhlášení výsledků formální kontroly 9. veřejné soutěže PP2 “Nováčci”
10. 2. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 9. veřejné soutěže…