Druhá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 31. 8. 2020
Alokace
120 mil. Kč (předpokládá se navýšení alokace)
Maximální výše podpory na projekt
20 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
80 %
Uchazeči
Podniky, Výzkumné organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
20. 2. 2020 - 2. 4. 2020

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace k 2. VS TREND, PP2
Příloha č. 1 – Osnova představení projektu
Příloha č. 2 – Vzorová osnova marketingové studie
Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických přínosů
Související dokumentace a formuláře

Čestné prohlášení hlavního uchazeče
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant.
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky v6
Příručky

ISTA – příručka pro uchazeče pro 2. VS TREND
Příručka pro oponenty
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků
Doplňující dokumentace

Cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2. VS programu TREND
Oblasti inteligentní specializace v České republice – RIS3 v 2. VS programu TREND
Klíčové technologie pro země EU – KETs v 2. VS programu TREND
Pravidla pro publicitu

Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže

 • Zveřejněno 31. 8. 2020

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 19. února 2020.

 • TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
 • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž, nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů.
 • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 123 návrhů projektů, 115 návrhů projektů postoupilo do hodnocení. Vzhledem k vysokému zájmu uchazečů byla alokace ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu navýšena na celkových 200 mil. Kč. Podpořeno tedy bude 21 návrhů projektů, což znamená 18,26 % míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů, které postoupily do hodnocení).

Kde TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, platí pro příjemce těchto návrhů projektů následující: 

1. Předložit údaje o hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky jednotlivě za každého uchazeče: 

2. Hlavní příjemce zašle Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) formulář “Zproštění mlčenlivosti správce daně a žádost o zaslání údajů ve věci uplatněného odpočtu na podporu výzkumu a vývoje”. Následně GFŘ předá TA ČR informace výhradně v rozsahu a pro účely uvedené ve formuláři. Formulář je nutné zaslat přímo do datové schránky Generálního finančního ředitelství (ID: p9iwj4f), elektronicky podepsaný statutárním orgánem hlavního příjemce, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů od obdržení Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

Daná podmínka je stanovena pro potřeby kontroly plnění podmínky uvedené v bodě 1.1 Zadávací dokumentace ke 2. veřejné soutěži programu TREND hlavnímu uchazeči, tedy nečerpání přímé podpory v období mezi 1. 1. 2015 až 31. 12. 2019 a nepřímé podpory ve formě odpočtu na podporu výzkumu a vývoje, který byl uplatněn v posledních pěti pravomocně vyměřených zdaňovacích obdobích ke dni podání návrhu projektu, a to v součtu za obě kategorie podpory nepřevyšující 1 mil. Kč.

3. Doručit dvě podepsaná paré Smlouvy o poskytnutí podpory včetně Závazných parametrů v listinné podobě

4. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou hlavní příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. 

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování Smluv o poskytnutí podpory. Další dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Při tvorbě smlouvy o účasti na řešení projektu či doložení rozdělení práv a přístupu k výsledkům projektu ve smlouvě mezi uchazeči můžete využít článek na našich webových stránkách IPR ochrana vlastnictví, kde najdete i dokumenty, ve kterých jsou uvedeny principy tvorby těchto smluv.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA během několika dní (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení).

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejné soutěži.


Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu TREND podprogramu 2 Nováčci – 4. 5. 2020

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 19. února 2020.

Po ukončení soutěžní lhůty (2. dubna 2020) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 30. dubna 2020 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 115 návrhů projektů z celkového počtu 123 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže, vč. zdůvodnění.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu TREND:


Vyhlášení 2. veřejné soutěže v Programu TREND podprogram 2 Nováčci

Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) prodlužuje možnost podat projekty do druhé veřejné soutěže v Programu TREND podprogram 2 Nováčci. Tyto projekty mají pomoci nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity
u podniků, které je doposud nerealizovaly na pravidelné bázi.

Do druhé veřejné soutěže v podprogramu “Nováčci” mohly podávat své návrhy projektů podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč. Možnost podání návrhů projektů byla otevřena od 5. 12. 2019
do 5. 2. 2020. Do soutěže bylo přijato celkem 84 návrhů projektů. Alokace veřejné podpory na tuto soutěž je 120 milionů korun.

Z důvodu administrativně technické chyby při vyhlášení veřejné soutěže padlo v rámci jejího napravení společné rozhodnutí TA ČR a MPO prodloužit termín podání návrhů projektů, a zvýšit tak šanci podnikům začít realizovat vlastní výzkumné aktivity. Spolu s prodloužením doby přijímání návrhů projektů bude také navýšena plánovaná alokace.

Prodloužení doby příjmu návrhů projektů nijak neovlivní již existující návrhy založené v systému ISTA. Subjekty, které již podaly návrhy projektů
do ISTA obdrží od TA ČR informační email s podrobnými instrukcemi, jaké kroky je třeba uskutečnit pro úspěšné opětovné podání návrhu projektu.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná dnem 20. února v 9:00 hodin a končí dnem 2. dubna 2020 v níže uvedené hodiny:

 • 16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně)

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace k 2. VS programu TREND
Příloha č. 1 – Osnova představení projektu
Příloha č. 2 – Vzorová osnova marketingové studie
Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických přínosů

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení hlavního uchazeče
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant.

Doplňující dokumentace

Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
Cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2. VS programu TREND
Oblasti inteligentní specializace v České republice – RIS3 v 2. VS programu TREND
Klíčové technologie pro země EU – KETs v 2. VS programu TREND
Pravidla pro publicitu

Příručky

Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků
ISTA – příručka pro uchazeče pro 2. VS programu TREND

Výše je zveřejněna Zadávací dokumentace a dokumenty spojené s vyhlášením, ve kterých najdete informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení.

Máte dotaz? Dotazymůžete podávat prostřednictvím HELPDESK. Nejdříve se však podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí).

TA ČR dále informuje, že do 2. veřejné soutěže Programu TREND nebudou přijaty  takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2016, 2017, 2018); 
 • splňují definici podniku v obtížích.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Novinky

Program TREND: Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže
31. 8. 2020
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a…
Program TREND: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2.VS
4. 5. 2020
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné…