PROJEKT PROADMIN

Snižování administrativní zátěže a optimalizace životního cyklu projektů TA ČR.

Co je cílem projektu?
Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity vnitřních procesů TA ČR v oblasti administrace projektů. Cílem je především optimalizovat systém, který umožní dynamické přidělování podpory a snížení byrokratické zátěže při administraci projektů v rámci celého životního cyklu. Očekávaným přínosem projektu bude dynamičtější způsob vyhlašování veřejných soutěží, snížení byrokratické zátěže pro uchazeče, příjemce i poskytovatele, nižší náklady v rámci procesů schvalování a hodnocení návrhů projektů a projektů v realizaci a zkrácení doby pro rozhodnutí o přidělení podpory oproti stávajícímu stavu. Kritériem dosažitelnosti cílů je skutečné uplatnění změněných
pravidel pro veřejné soutěže, administraci projektů v realizaci a pro hodnotící procesy oproti stávajícímu stavu a revize provedené v aktuálních vnitřních předpisech TA ČR (směrnice, metodické postupy a manuály).

Co je výstupem projektu? 
Hlavní výstupy projektu budou sloužit především pro interní účely TA ČR. Jedná se o analytické dokumenty a návrhy možných metodických postupů pro zefektivnění vnitřních procesů TA ČR s pozitivním dopadem na žadatele a příjemce finanční podpory TA ČR, ale také o výstupy z pilotního ověřování využívání těchto přístupů v praxi, na které budou navazovat závěrečné semináře pro cílovou skupinu a další zainteresované subjekty. Nedílnou součástí bude rovněž návrh zadání pro změny v IS TA CR, který bude obsahovat specifikaci úprav a nutných změn nastavení informačních systémů TA ČR v souvislosti s implementací procesních změn.

Harmonogram

30 měsíců (1. 6. 2017 – 30. 11. 2019)


Cílová skupina
Hlavní cílovou skupinou jsou zaměstnanci TA ČR – koordinační, projektoví a programoví pracovníci, kteří se podílejí na přípravě a realizaci veřejných soutěží. Projekt bude přínosem pro zefektivnění jejich každodenní práce, zvýšení kompetencí, zvýšení kvality hodnocení projektů, vytváření dalších možností pro uchazeče a zpřesnění pravidel pro čerpání veřejných prostředků. Do projektu jsou zahrnuti také členové předsednictva a vedení TA ČR s odpovědností za procesy spojené s přípravou veřejných soutěží, hodnocením návrhů projektů a hodnocením projektů v průběhu jejich realizace tak, aby bylo možné co nejlépe zajistit efektivní úpravy systému poskytování veřejné podpory. Sekundární cílovou skupinu tvoří uchazeči a příjemci podpory z řad veřejné správy a ostatní poskytovatelé podpory z řad veřejné správy (např. ministerstva).

Východiska pro realizaci projektu

Projekt je realizován prostřednictvím tří věcně zaměřených klíčových aktivit, které reagují na problémy v procesech vyhlašování veřejných soutěží, administrace projektů v realizaci a hodnocení projektových žádostí a projektů v realizaci. Každá klíčová aktivita bude realizována od začátku až do konce projektu. Aktivity projektu přispějí k plnění úkolů TA ČR daných § 36a, odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, v platném znění.


KLÍČOVÉ AKTIVITY A VÝSTUPY:
KA 1: Systém veřejných soutěží
KA 2: Systém administrace projektů
KA 3: Hodnocení projektů


Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Více informací naleznete na webových stránkách www.esfcr.cz.

Podrobnější informace o projektu