Program DOPRAVA 2020+

Modernizace dopravního sektoru s ohledem na udržitelnost, bezpečnost a společenské potřeby - program Ministerstva dopravy

Více informací

Program Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+ (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády č. 203 ze dne 25. března 2019. Poskytovatelem a realizátorem programu je Technologická agentura ČR.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti.

CÍLE PROGRAMU

Hlavním cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. Požadavky na konkrétní aspekty dopravy, mezi které patří mj. její udržitelnost, bezpečnost a interoperabilita, jsou promítnuty v jednotlivých specifických cílech programu. Program rovněž směřuje k naplnění veřejného zájmu prostřednictvím definování metodických, legislativních a normativních rámců.

Specifické cíle programu:

  • udržitelná doprava
  • bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura
  • přístupná a interoperabilní doprava
  • automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2020 – 2026, tj. 7 let. Program bude zahájen vyhlášením první veřejné soutěže již v roce 2019, se zahájením poskytování podpory od roku 2020. Dále se předpokládá vyhlašování veřejných soutěží v letech 2020, 2021 a 2022. Celkem budou tedy vyhlášeny 4 veřejné soutěže. Předpokládaná délka řešení projektů v Programu je 36 měsíců, maximální délka řešení projektů je 48 měsíců.

VÝDAJE NA PROGRAM

Předpokládaná průměrná míra podpory na program je 80 %. Celkové výdaje programu ze státního rozpočtu činí 1,95 mld. Kč.