Program Národní centra kompetence

Podpora budování stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu

Více informací

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence byl schválen usnesením vlády České republiky č.291 ze dne 29. 4. 2019.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

Záměrem programu je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému = center NCK. Program pomůže výrazně posílit segment výzkumných organizací zaměřených na aplikovaný výzkum a motivovat relevantní stávající výzkumná pracoviště s cílem koncentrace jejich výzkumných a technologických kapacit do center NCK, kde bude realizován kvalitní aplikovaný výzkum podle potřeb aplikační sféry.

Program bude možné využít pro synergické a komplementární efekty s unijním programem Horizont 2020 a jeho nástupcem Horizont Evropa a v dalších mezinárodních programech, které jsou v souladu se zaměřením programu.

CÍL PROGRAMU

Cílem programu je zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací.
Nástrojem pro dosažení tohoto cíle je vybudování dostatečně stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu (v podobě národních center kompetence), a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení jejich silné orientace na aplikaci výsledků jejich výzkumu v praxi.
Mezi dílčí cíle programu patří:

  • propojení stávajících výzkumných center,
  • zaměření na perspektivní sektory české ekonomiky dle Národní RIS3 strategie,
  • zajištění mezioborovosti a podpora dlouhodobé spolupráce,
  • podpora inovací prostřednictvím transferu technologií, důraz na aplikovatelnost výsledků v praxi,
  • zvýšení počtu inovačních lídrů.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍNY VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 až 2026, tj. 9 let.

První veřejná soutěž na výběr projektů do programu byla vyhlášena v roce 2018 se zahájením poskytování podpory v roce 2018. V první veřejné soutěži jsou podpořeny projekty s trváním do roku 2020, s možností prodloužení o dva roky, tedy do roku 2022. Druhá veřejná soutěž je plánována vyhlásit v roce 2020 s podporou od roku 2021 a bude umožňovat podporu až šestiletých projektů. 
Uchazeči a již vzniklá centra NCK z první veřejné soutěže se mohou účastnit dalších veřejných soutěží programu. Poskytovatel zajistí, aby nedocházelo k dvojímu financování aktivit a výsledků projektů v rámci veřejných soutěží.
Na základě vyhodnocení průběhu a výsledků veřejných soutěží a v případě nevyčerpání prostředků alokovaných v programu v rámci 1. a 2. veřejné soutěži poskytovatel zváží vyhlášení další veřejné soutěže.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové výdaje na program jsou na období trvání programu stanoveny v souladu se zkušenostmi s realizací programu Centra kompetence, s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích a postupem přípravy a vzniku jednotlivých center NCK. Předpokládaná průměrná intenzita podpory na program je 80 %. Celkové výdaje programu ze státního rozpočtu činí 7 184 mil. Kč.


ARCHIV DOKUMENTŮ