Program Národní centra kompetence

Podpora budování stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu

Novinky

Program NCK: Možnost navýšení rozpočtu návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže
29. 9. 2022
- Vzhledem k možnosti financování dílčích projektů ve 2. veřejné soutěži Programu Národní centra kompetence (NCK) z prostředků Národního plánu obnovy …
Program NCK: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže
13. 5. 2022
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné…
Program NCK: Informace ke komercializaci ve 2. veřejné soutěži
16. 2. 2022
- V souvislosti s vysokým počtem dotazů směřujících na podmínky komercializace ve 2. veřejné soutěži Programu Národní centra kompetence, vydala…

Více informací

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 6. prosince 2021 č. 1113.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

Záměrem programu je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému = center NCK. Program pomůže výrazně posílit segment výzkumných organizací zaměřených na aplikovaný výzkum a motivovat relevantní stávající výzkumná pracoviště s cílem koncentrace jejich výzkumných a technologických kapacit do center NCK, kde bude realizován kvalitní aplikovaný výzkum podle potřeb aplikační sféry.

Program bude možné využít pro synergické a komplementární efekty s unijním programem Horizont 2020 a jeho nástupcem Horizont Evropa a v dalších mezinárodních programech, které jsou v souladu se zaměřením programu.

CÍL PROGRAMU

Cílem programu je zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací.
Nástrojem pro dosažení tohoto cíle je vybudování dostatečně stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu (v podobě národních center kompetence), a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení jejich silné orientace na aplikaci výsledků jejich výzkumu v praxi.
Mezi dílčí cíle programu patří:

  • propojení stávajících výzkumných center,
  • zaměření na perspektivní sektory české ekonomiky dle Národní RIS3 strategie,
  • zajištění mezioborovosti a podpora dlouhodobé spolupráce,
  • podpora inovací prostřednictvím transferu technologií, důraz na aplikovatelnost výsledků v praxi,
  • zvýšení počtu inovačních lídrů.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍNY VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 až 2028, tj. 11 let.

První veřejná soutěž na výběr projektů do programu byla vyhlášena v roce 2018 se zahájením poskytování podpory v roce 2018. V první veřejné soutěži jsou podpořeny projekty s trváním do roku 2020, s možností prodloužení o dva roky, tedy do roku 2022. Druhá veřejná soutěž je plánována vyhlásit v roce 2021 s podporou od roku 2022 a bude umožňovat podporu až šestiletých projektů.
Uchazeči a již vzniklá centra NCK z první veřejné soutěže se mohou účastnit dalších veřejných soutěží programu. Poskytovatel zajistí, aby nedocházelo k dvojímu financování aktivit a výsledků projektů v rámci veřejných soutěží.
Na základě vyhodnocení průběhu a výsledků veřejných soutěží a v případě nevyčerpání prostředků alokovaných v programu v rámci 1. a 2. veřejné soutěži poskytovatel zváží vyhlášení další veřejné soutěže.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové výdaje na program jsou na období trvání programu stanoveny v souladu se zkušenostmi s realizací programu Centra kompetence, s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích a postupem přípravy a vzniku jednotlivých center NCK. Předpokládaná průměrná intenzita podpory na program je 80 %. Celkové výdaje na program jsou 13 973,75 mil. Kč, z toho výdaje ze státního rozpočtu činí 9 679,0 mil. Kč a výdaje z Národního plánu obnovy (NPO) 1 500,0 mil. Kč.


ZNĚNÍ PROGRAMU

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (s účinností od 6. 12. 2021)
Statut a jednací řád Odborného poradního orgánu
Seznam členů a členek Rady programu

ARCHIV DOKUMENTŮ

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (s účinností od 1.11.2019)
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (s účinností do 31.10.2019)
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1 – v účinnosti od 23. 3. 2018 do 28. 4. 2019
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1 – v účinnosti do 22. 3. 2018