Druhá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
nejpozději 31. října 2024
Alokace
500 mil. Kč | Předpokládaná alokace pro tuto veřejnou soutěž se může měnit v závislosti na možnostech státního rozpočtu.
Maximální výše podpory na projekt
40 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
70 %
Uchazeči
podnik, výzkumná organizace, ostatní uchazeči povoleni ZD
Lhůta pro podání návrhů projektů
29. 2. 2024 - 24. 4. 2024

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky v7
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn Statement of the Applicant
Formulář pro druh výsledku Nmet
Formulář pro druh výsledku NmeS – MD
Příručka aplikační garant
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Plán správy dat – Horizont Evropa
Plán správy dat – TA ČR

Doplňující dokumentace

Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7 (ze dne 7. 2. 2023)
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Program DOPRAVA 2030

Příručky

Program DOPRAVA 2030: Vyhlášení výsledků formální kontroly 2. veřejné soutěže

Zveřejněno dne 28. 5. 2024

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030 vyhlášené dne 28. 2. 2024.

Do této veřejné soutěže uchazeči podali 151 návrhů projektů.

Výsledky formální kontroly 2. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2030:

 • 143 návrhů projektů TA ČR přijala do veřejné soutěže, tzn. postupují do dalšího hodnocení;
 • návrhů projektů TA ČR nepřijala do veřejné soutěže.

TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde.


Program DOPRAVA 2030: Vyhlášení 2. veřejné soutěže

Zveřejněno dne 28. 2. 2024

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem dopravy dne 28. února 2024 druhou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030 (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže růstu konkurenceschopnosti ČR.

Soutěžní lhůta začíná dnem 29. února 2024 v 9:00 a končí dnem 24. dubna 2024 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

TA ČR informuje všechny uživatele systému ISTA o zavedení pravidelných odstávek z důvodu vývoje sdíleného Informačního systému SISTA. Více informací naleznete zde.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde.

Pro uchazeče 2. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2030 bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 18. března 2024 od 9:00 hod

Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace).

V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu v ISTA.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2020, 2021, 2022); 
 • nenaplňují definici podniku v obtížích
 • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 24. 4. 2024;
 • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu doprava2030@mdcr.cz, a to nejpozději do 22. 3. 2024. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty.

Ministerstvo dopravy bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektů, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany Ministerstva dopravy. Doporučujeme tuto garanci projednat s příslušným odborem ještě před zasláním oficiální žádosti. Pro rychlejší vyřízení žádosti zasílejte samostatný e-mail pro každý návrh projektu (např. pokud požadujete aplikační garanci k třem návrhům projektů, pošlete tři e-maily) a do předmětu e-mailu uveďte vždy kód návrhu projektu.


Pokud plánujete výsledek druhu NmetS, který chcete předložit ke schválení Ministerstvu dopravy, je třeba se řídit Pokynem ke schválení metodik. Spolu s Žádostí o aplikační garantství posílejte Žádost o vystavení potvrzení věcně příslušného orgánu veřejné správy pro druh výsledku NmetS a Formulář pro druh výsledku NmetS – MD, ve kterém bude výsledek dostatečně podrobně popsán. Potvrzený Formulář pro druh výsledku NmetS – MD vložte do příloh návrhu projektu. Více informací o procesu schválení metodik naleznete na webu MD.


Pokud je výsledek NmetS, NmetA, NmetC určen pro schválení jiným orgánem než Ministerstvem dopravy, je povinnou přílohou návrhu projektu Formulář pro druh výsledku Nmet. Formulář musí být potvrzený příslušným orgánem, do jehož kompetence daná problematika spadá.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Podněty je možné oznámit dle postupu uvedeného na webových stránkách TA ČR.

Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Novinky

Program DOPRAVA 2030: Vyhlášení výsledků formální kontroly 2. veřejné soutěže
28. 5. 2024
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže…
Program DOPRAVA 2030: Prezentace a videozáznam z webináře k 2. veřejné soutěži
18. 3. 2024
- Technologická agentura ČR ve spolupráci s Ministerstvem Dopravy ČR pořádala dne 18. března 2024 webinář k 2. veřejné soutěži v Programu na podporu…