Třetí veřejná soutěž - 2. podprogram

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 30. 9. 2021
Alokace
30 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
1 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
55 %
Uchazeči
malý nebo střední podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů
3. 6. 2021 - 21. 7. 2021

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Call documentation
Příloha č. 1 – Project proposal
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces
Annex No.2 – Evaluation process
Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory – aktualizováno ke dni 24. 9. 2021
Všeobecné podmínky
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant
Doplňující dokumentace

Pravidla pro publicitu
GAMA 2 Programme
Program GAMA 2


Program GAMA 2: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže

30. 9. 2021

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2, vyhlášené dne 2. června 2021.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 18 návrhů projektů, 14 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 9 návrhů projektů, což znamená 50% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže).

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Kde TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí pro hlavního uchazeče těchto návrhů projektů následující: 

 1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky: 
 1. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou
 2. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou hlavní uchazeči písemně informováni v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. 

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektůbudou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Zde je k dispozici videonávod jak se dostat k hodnoticím posudkům.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 o stížnostech ve veřejné soutěži.


Program GAMA 2: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 3. VS, PP2

5. 8. 2021

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2 vyhlášené dne 2. června 2021.

Po ukončení soutěžní lhůty (21. července 2021) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 4. srpna 2021 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 14 návrhů projektů z celkového počtu 18 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže programu GAMA 2, PP2:Program GAMA 2: Vyhlášení 3. veřejné soutěže, podprogram 2

2. 6. 2021

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 2. června 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2 (dále jen Program GAMA 2, PP2). 

Technologická agentura České republiky zveřejnila vyhlášení 3. veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Veřejná soutěž je zaměřena na:

 • podporu komercializace průlomových inovačních řešení, růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR a 
 • ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. 

Projekty jsou podporovány z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu GAMA 2, PP2.

Soutěžní lhůta začíná dnem 3. června v 9:00 hodin a končí dnem 21. července 2021 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod.nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu
  • Dokladů k prokázání způsobilosti.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením veřejné soutěže. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačních systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod jak založit účet v informačním systému ISTA. 

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku), pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku

Nejčastější dotazy k 3. veřejné soutěži programu GAMA 2, PP2 položené skrze Helpdesk budou zodpovězeny také během nahrávaného online informačního semináře pro uchazeče, který proběhne 9. června 2021.

Pro kontrolu, zda jste při podání návrhu projektu na něco nezapomněli, můžete využít checklist pro uchazeče.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže budou přijaty pouze takové návrhy projektů, jejichž hlavní uchazeč:

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2017, 2018, 2019); 
 • nesplňuje definici podniku v obtížích;
 • splní další podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci.

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮTA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Novinky

Program GAMA 2: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže, PP2
30. 9. 2021
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Program GAMA 2: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 3. VS, PP2
5. 8. 2021
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné…