Program GAMA 2

Ověřování výsledků VaV vzniklých ve výzkumných organizacích pro praktické uplatnění a komerční využití

Novinky

Program GAMA 2: Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže
28. 7. 2022
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Program GAMA 2: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže, PP2
13. 5. 2022
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné…
Program GAMA 2: Prezentace pro uchazeče 4. veřejné soutěže, podprogram 2
1. 4. 2022
- Technologická agentura ČR upozorňuje uchazeče, že jsme připravili informační prezentaci, která je určena pro uchazeče 4. veřejné soutěže Programu…

Více informací

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 (Program) byl schválen usnesením vlády České republiky č. 218 ze dne 1. 4. 2019.

CÍL PROGRAMU

Cílem Programu je podpořit nové systémy transferu znalostí výzkumu a vývoje (VaV) a také umožnit zefektivnění systémů již zavedených, jakožto výsledků dosažených ve výzkumných organizacích (VO) a/nebo ve spolupráci mezi VO a podniky do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe. K cílům programu ve střednědobém horizontu patří také podpořit tvorbu nových výsledků VaV (vč. výsledků společenskovědního a humanitního výzkumu)  vedoucích k inovacím s vysokou pravděpodobností jejich praktického uplatnění. Tímto Program pomůže stimulovat inovace v aplikační sféře (zvláště v malých a středních podnicích) s využitím výsledků VaV vzniklého s podporou veřejných zdrojů ve VO.

Program je rozčleněn na dva podprogramy – podprogram 1 a podprogram 2 s odlišnými aktivitami i příjemci podpory.

ZAMĚŘENÍ PODPROGRAMŮ

Zaměření podprogramu 1 je využití výsledků VaV, které vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v praxi. Způsobilými příjemci jsou pouze výzkumné organizace. Jedná se o pokračování podpory budování systémů komercializace ve výzkumných organizacích, která byla iniciována v rámci podprogramu 1 Programu GAMA.

Podprogram 2 je zaměřen pouze na podporu synergických projektů s unijním Programem Horizont 2020 a jeho nástupcem Horizont Evropa (např. projektů s pečetí Seal of Excellence). Bude se jednat o projekty, které vedou ke komercializaci získaných výsledků a inovací. V Horizontu 2020 se bude jednat mj. o SME Instrument, který již TA ČR z Programu GAMA podprogramu 2 podporovala. V Horizontu Evropa se bude jednat mj. o nástupce tohoto nástroje. Způsobilými příjemci jsou subjekty, které jsou oprávněny žádat o podporu do daného nástroje unijního Programu Horizont 2020, resp. Horizont Evropa.

DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU A TERMÍNY VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ

Doba trvání Programu se předpokládá v letech 2020 až 2022, tj. 3 roky.

V podprogramu 1 bude vyhlášena jedna veřejná soutěž, a to v roce 2019. V podprogramu 2 se plánují vyhlásit veřejné soutěže každoročně v letech 2020 – 2022.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové výdaje Programu jsou na období trvání Programu rozvrženy v souladu spředpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží, a to ve výši 567,1 mil. Kč – přičemž 550,0 mil. Kč by mělo být pokryto z výdajů státního rozpočtu a 17,1 mil. Kč z neveřejných zdrojů.

Maximální intenzita podpory v podprogramu 1 je 100 % a v podprogramu 2 je 70 % v případě uplatnění blokové výjimky dle Nařízení.

ARCHIV DOKUMENTŮ

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 (s účinností do 31.10.2019)