Druhá veřejná soutěž - 2. podprogram

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 31. 12. 2019
Alokace
10 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
39 286 €
Maximální intenzita podpory na projekt
55%
Uchazeči
malé a střední podniky
Lhůta pro podání návrhů projektů
10. 10. 2019 - 21. 11. 2019

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Související dokumentace a formuláře

Pravidla pro publicitu
Program GAMA 2
Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Doplňující dokumentace

Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant
Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory

Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže Programu GAMA 2

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2, Seal of Excellence, vyhlášené dne 9. října 2019.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících projektů.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 6 návrhů projektů, do hodnocení postoupily 4 návrhy projektů, z nich budou podpořeny celkem 4,
což znamená 66,67 % míru úspěšnosti.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy”), platí následující:

 1. Předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy,
  na formuláři „Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba“, a nebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob
  ne starších než 90 kalendářních dnů, pouze pokud nebyly veškeré potřebné údaje pro získání výpisu z Rejstříku trestů poskytnuty
  již při podání návrhu projektu do veřejné soutěže, resp. nebylo možné získat konkrétní výpis z Rejstříku trestů. Formulář pro výpis
  z Rejstříku trestu je ke stažení ZDE.
 2. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.


Vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu GAMA 2

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 9. října 2019 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 (program GAMA 2), podprogram 2, Seal of Excellence.

Veřejná soutěž bude zaměřena pouze na podporu projektů uchazečů, jimiž jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR, které obdrželi pečeť Seal of Excellence EK v nástroji SME Instrument fáze 1 v 2. a 3. uzávěrce roku 2019.

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR  za účelem naplňování cílů programu GAMA 2. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 10. října v 9:00 hodin a končí dnem 21. listopadu 2019 v níže uvedené hodiny:

 • 16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictví datové schránky;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání dokladů k prokázání způsobilosti prostřednictvím datové schránky

Uchazeč zašle přes aplikaci helpdesk nahttps://helpdesk.tacr.cz, v kategorii Program GAMA 2 – veřejná soutěž, žádost o zaslání formuláře návrhu projektu (přihláška). Každou žádost o zaslání formuláře návrhu projektu TA ČR vyřídí a zájemcům poskytne webový formulář ve formátu Google Tabulek.

Uchazeč vyplní návrh projektu do webového formuláře ve formátu Google Tabulek. Před podáním návrhu projektu do veřejné soutěže uchazeč stáhne návrh projektu do formátu MS Excel (.xlsx/.xls) nebo OpenDocument Format (.ods). Ten musí být následně spolu s přílohami ve formátu PDF do veřejné soutěže podán prostřednictvím datové zprávy z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky TA ČR. V náležitostech zprávy musí být v datovém poli „Věc“ uvedeno „2. veřejná soutěž – program GAMA 2 – NÁVRH PROJEKTU“.

Každý uchazeč musí ze své datové schránky doručit přílohy prokazující způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli „Věc” musí být uvedeno „2.  veřejná soutěž – program GAMA 2 – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením.

Dotazyk této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK

Než položíte dotaz, prosím, podívejte se do často kladených dotazů.

TA ČR dále informuje, že do 2. veřejné soutěže programu GAMA 2 nebudou přijaty  takové návrhy projektů, jejichž uchazeči:

 • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – poskytovatel provede kontrolu dodržování u subjektů, které mají tuto povinnost za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2015, 2016, 2017); 
 • splňují definici podniku v obtížích.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby, která se podílí na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontaktování uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnoticích orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.

Novinky

Program GAMA 2: Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže
28. 7. 2022
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Program GAMA 2: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže, PP2
13. 5. 2022
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné…