První veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
19.12.2014
Alokace
cca 83,3 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
25 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
74 %
Uchazeči
Podnik, Výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
10. 6. 2014 - 28. 8. 2014

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 Čestné prohlášení statutárního orgánu
Příloha č. 2 Čestné prohlášení statutárního orgánu/Sworn statement of the statutory body
Příloha č. 3 Letter of Intent
Příloha č. 4 Smlouva o poskytnutí účelové podpory
Příloha č. 5 Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory
Příloha č. 6 Všeobecné podmínky
Příloha č. 7 Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Související dokumentace a formuláře

Formulář Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba
Příručky

Příručka pro uchazeče
Doplňující dokumentace

Příklady prokázání způsobilosti uchazeče
1VS_Výsledky podporované programem DELTA

Informace o stavu rozpočtu na 1. veřejnou soutěž Programu DELTA

Technologická agentura ČR oznamuje, že vzhledem ke skutečnosti, že nebyl navýšen rozpočet Technologické agentury ČR na rok 2015 na 1. veřejnou soutěž programu DELTA, a byly uzavřeny Smlouvy o poskytnutí podpory se všemi příjemci, nelze zatím v 1. veřejné soutěži programu DELTA podpořit další návrhy projektů.


Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže Programu DELTA

Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky první veřejné soutěže Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA, vyhlášené dne 9. června 2014.

Celkem bylo do soutěže doručeno 27 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 21 návrhů projektů, z nichž budou podpořeny celkem 4 projekty.

U podpořených projektů si poskytovatel vyžádá od vietnamské partnerské agentury State Agency for Technology Innovation (dále SATI) souhlasné vyjádření.

Poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

Poskytovatel nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů z těchto důvodů:

  • Projekty byly doporučeny k podpoře odborným poradním orgánem, ale nejsou podpořeny z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků. V případě, že se finanční prostředky uvolní, nebo budou do rozpočtu TA ČR další finanční prostředky poskytnuty, budou projekty postupně podpořeny v pořadí uvedeném v tabulce.
  • Projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí poskytovatele vyrozuměni i písemně. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.


DOKUMENTY SPOJENÉ S PODPOŘENÝMI PROJEKTY V PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽI

Změnové řízení u realizovaných projektů

Ostatní:

ARCHIV

Novinky

Česko-jihokorejská spolupráce v aplikovaném výzkumu a inovacích pokračuje
18. 12. 2020
- Technologická agentura ČR (TA ČR) bude pokračovat ve vzájemné podpoře česko-jihokorejských výzkumných projektů se svým dlouholetým partnerem…
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 6. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA
23. 11. 2018
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) VYHLAŠUJE výsledky šesté veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního…