Druhá veřejná soutěž - 1. podprogram

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 31. 7. 2015
Alokace
7 mil. Kč v prvním roce řešení, 36 mil. Kč ve druhém roce řešení
Maximální výše podpory na projekt
21 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
100 %
Uchazeči
Výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
27. 2. 2015 - 15. 4. 2015

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení za uchazeče
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant
Příloha č. 3 – Schéma podprogramu 1 programu GAMA
Příloha č. 4 – Schéma realizace dílčího projektu
Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky
Změna Všeobecných podmínek na verzi 3
Formulář Žádost o výpis – fyzická osoba z Rejstříku trestů
Příručky

Příručka pro uchazeče GAMA PP1, 2. veřejná soutěž

Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, Podprogram 1, vyhlášené dne 26. února 2015.

Poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

Poskytovatel nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů z těchto důvodů:

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí poskytovatele vyrozuměni i písemně. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR

ARCHIV

Novinky

Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže Programu GAMA, PP 1
31. 7. 2015
- Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje…
Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. VS Programu GAMA, PP1
30. 4. 2015
- Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu,…