První veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
02.12.2011
Alokace
Maximální výše podpory na projekt
Maximální intenzita podpory na projekt
Uchazeči
Lhůta pro podání návrhů projektů
21. 7. 2011 - 2. 9. 2011

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace

Technologická agentura České republiky VYHLAŠUJE výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro první veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, vyhlášenou dne 20. července 2011.

V průběhu hodnotící lhůty byly návrhy projektů předložené do programu OMEGA vyhodnoceny z formálního i odborného hlediska. Na základě tohoto hodnocení a aktuálně disponibilních finančních prostředků předpokládá Technologická agentura uzavření smlouvy o poskytnutí podpory s předkladateli 48 projektů z celkem 123 návrhů projektů podaných do této veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Mezi 48 úspěšných projektů bude v rámci první veřejné soutěže tohoto programu rozděleno téměř 50 mil. Kč. Alokovaná částka pro první veřejnou soutěž byla 51,5 mil. Kč. Všechny projekty, které byly doporučeny k podpoře, je možné financovat, neboť součet finančních prostředků požadovaných ze strany vybraných uchazečů pro první rok řešení je téměř shodný s alokovanou částkou pro první veřejnou soutěž. V tomto ohledu byla tedy predikce potřebných finančních prostředků na první veřejnou soutěž ze strany TA ČR velmi přesná.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory s následujícími projekty – odkaz.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory s následujícími projekty – odkaz.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí Technologické agentury ČR vyrozuměni i písemně. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost na postup poskytovatele při hodnocení návrhu projektu ke Kontrolní radě TA ČR.

Oponentské posudky se závěrečným stanoviskem odborného poradního orgánu budou k příslušnému projektu uchazečům zaslány automaticky poštou.


DOKUMENTY SPOJENÉ S PODPOŘENÝMI PROJEKTY V PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽI

Formulář pro potřeby získání výpisu z Rejstříku trestů za členy statutárních orgánů jednotlivých uchazečů (s výjimkou těch členů, kteří prokázali svou bezúhonnost podle jiných právních předpisů obdobně (např. ředitel veřejné výzkumné instituce). 

Změnové řízení u realizovaných projektů


Prohlášení TA ČR k možnosti odkladu dodání některých výsledků

TA ČR na základě řady podnětů ze strany příjemců  prověřila možnost odkladu dodání některých typů výsledků ve lhůtě pozdější, než je den ukončení řešení projektu. Nejvhodnějším postupem pro možnost odkladu je uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory.

Příjemce tedy v souladu se směrnicí SME-07  Směrnice pro změnová řízení projektů může podat žádost o tuto změnu, musí však řádně odůvodnit, z jakého důvodu nebude možné výsledků během řešení dosáhnout.

Celý text prohlášení naleznete zde.

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDNICTVA TA ČR K POVINNOSTI PŘÍJEMCŮ POSKYTOVAT VÝSLEDKY ZA TRŽNÍ CENU

Prohlášení předsednictva TA ČR k povinnosti příjemců v programu OMEGA poskytovat výsledky projektů uživatelům výsledků za tržní cenu – odkaz.

PRAVIDLA PRO PUBLICITU V PROJEKTECH

Technologická agentura zveřejnila dokument Pravidla pro publicitu stanovující náležitosti v oblasti propagace projektů a jejich výsledků. Příjemci i další účastníci projektu by měli postupovat v souladu s ním za účelem informování veřejnosti o tom, že projekt resp. jeho výstupy a výsledky, byl spolufinancován z prostředků TA ČR.

Pravidla pro publicitu v projektech

ARCHIV

Novinky

Výsledky 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA
24. 7. 2012
- Technologická agentura České republiky VYHLAŠUJE výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro první veřejnou soutěž Programu na…