Třetí veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
11.12.2015
Alokace
Maximální výše podpory na projekt
Maximální intenzita podpory na projekt
Uchazeči
Lhůta pro podání návrhů projektů
15. 5. 2015 - 30. 6. 2015

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant
Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky
Formulář Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba
Příručky

Příručka pro uchazeče OMEGA, 3. veřejná soutěž
Doplňující dokumentace

Výsledky podporované programem OMEGA
Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče

Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA (dále “veřejná soutěž”), vyhlášené dne 14. května 2015.

Na základě vysokého počtu návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže (299) poskytovatel podpoří maximální množství projektů (68), a to s ohledem na celkové výdaje programu OMEGA a disponibilní prostředky v rozpočtu poskytovatele.

Poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

Poskytovatel nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů z těchto důvodů:

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí poskytovatele vyrozuměni i písemně. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích. Na podporu není právní nárok.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR.

Pro projekty, u nichž poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

 1. Pokud byl v podaném návrhu projektu jako výsledek řešení projektu (jeden z výsledků) uveden výsledek typu V – výzkumná zpráva, musí příjemce před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí doložit, že:
  1. příjemce splňuje podmínky dané závazným právním předpisem pro provádění takového výzkumu, jehož výsledkem je výzkumná zpráva s utajovaným obsahem.
  2. výzkum, který je předmětem návrhu projektu, splňuje parametry pro vytvoření výzkumné zprávy s utajovaným obsahem dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů RVVI (platné pro léta 2013 a 2016), kterou vláda schválila svým usnesením ze dne 19. června 2013, č. 475., ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 4. 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605.
 2. V případě, že výsledkem projektu bude Nmet – certifikovaná metodika, příjemce musí doložit, který certifikační orgán, nebo orgán státní správy bude tuto metodiku schvalovat (certifikovat). Pokud tato skutečnost nebude doložena, poskytovatel Smlouvu/Rozhodnutí s příjemcem neuzavře. Formulář potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmet – certifikovaná metodika dle struktury databáze RIV naleznete zde.
 3. Poskytovatel neuzavře Smlouvu/Rozhodnutí v případě, že příjemcem nejsou dodrženy povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, který vymezuje povinnost zveřejnit účetní závěrku v Obchodním rejstříku.
 4. V případě, že příjemcem projektu je společnost (podnik), která je mladší než 18 měsíců (tj. od data zápisu do Obchodního rejstříku do data odeslání elektronického návrhu projektu prostřednictvím IS Patriot), musí být před podpisem Smlouvy/Rozhodnutí poskytovateli předložen finanční plán, kterým příjemce prokáže, že má zajištěné finanční krytí projektu a své činnosti. Finanční plán na celou dobu projektu, v jednoduché formě (roky, zdroje-příjmy, výdaje), by měl obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo čestných prohlášení, vzhledem k neexistující účetní historii.
 5. V případě, že příjemce nedoložil řádně v návrhu projektu vlastnickou strukturu v souladu s ustanovením § 14 odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících dokumentů (rozpočtová pravidla) a v souladu se Zadávací dokumentací pro 3. veřejnou soutěž programu OMEGA, je povinen před podpisem Smlouvy/Rozhodnutí tyto skutečnosti doložit.
 6. Příjemci se ukládá:
  1. předložit ověřenou kopii, a to oprávnění k činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, ne starší než 90 kalendářních dnů,
  2. předložit identifikační údaje o  hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Program OMEGA – údaje pro výpis z Rejstříku trestů“, který je ke stažení zde anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů, anebo předložit čestné prohlášení, že tyto údaje anebo výpis z evidence Rejstříku trestů byly poskytovateli předloženy v rámci jiného programu poskytovatele a splňují výše uvedené podmínky.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni.

ARCHIV

Novinky

Vyhlášení výsledků 3. VS Programu OMEGA
12. 11. 2015
- Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného…
Výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. VS Programu OMEGA
16. 7. 2015
- Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže ve výzkumu,…