Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
31. 1. 2021
Alokace
135 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
Maximální intenzita podpory na projekt
90 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik, organizační složka státu
Lhůta pro podání návrhů projektů
10. 9. 2020 - 27. 10. 2020

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Věcná část návrhu projektu
Příloha č. 2 – Výzkumné téma č. 7
Související dokumentace a formuláře

Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Smlouva o poskytnutí podpory
Vzor průběžné zprávy k projektu
Čestné prohlášení za uchazeče-Sworn statement of the applicant (2020)
Všeobecné podmínky v6
Příručky

Příručka pro oponenty
Doplňující dokumentace

Program Prostředí pro život
Pravidla pro publicitu

Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4.VS

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, vyhlášené dne 9. září 2020.

Po ukončení soutěžní lhůty (27. října 2020) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 19. listopadu 2020 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupují 2 návrhy projektů z celkového počtu 2 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život:

  • 2 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže


Zveřejněno dne 19. 11. 2020


Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (dále jen “MŽP”) dne 9. září 2020 čtvrtou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy (dále jen „veřejná soutěž”).

Tato veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na dlouhodobé spolupráci ve výzkumu na základě zadaného výzkumného tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP

Tato soutěž je vyhlášena pouze pro výzkumné téma č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP. V podprogramu 3 proběhla již jedna veřejná soutěž, ve které bylo podpořeno 6 projektů ve výzkumných tématech č. 1 – 6. Ve výzkumném tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP nebyl vybrán a podpořen žádný projekt. 

Konsorcium projektu se musí skládat z minimálního počtu tří uchazečů a budou mít charakter „Center kompetence“ se zaměřením na řešení specifického tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP. Očekáváme výzkumné projekty, které budou podporovat dlouhodobá systémová a komplexní řešení ve vyhlášeném tématu. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 10. září 2020 v 9:00 hodin a končí dnem 27. října 2020 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hodin – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hodin – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 
    • potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
    • dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně)

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Výše je zveřejněna Zadávací dokumentace a dokumenty spojené s vyhlášením, ve kterých najdete informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení.

Máte dotaz? Můžete ho položit prostřednictvím HELPDESK. Nejdříve se však podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí).

TA ČR dále informuje, že do 4. veřejné soutěže programu Prostředí pro život nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2016, 2017, 2018); 
  • splňují definici podniku v obtížích.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ TA ČR

V rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím zasílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Zveřejněno dne 9. 9. 2020

Novinky

Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže
29. 1. 2021
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. VS
19. 11. 2020
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné…