Program Prostředí pro život

Zdravé a kvalitní životní prostředí a udržitelnost využívání přírodních zdrojů - program Ministerstva životního prostředí

Novinky

Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků 6. veřejné soutěže
28. 3. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky šesté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Program Prostředí pro život: Oznámení předběžných parametrů 7. veřejné soutěže, PP1 a PP2
24. 3. 2023
- Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) spolu s Ministerstvem životního prostředí informuje o přípravě 7. veřejné soutěže v Programu na podporu…
Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků formální kontroly 6. veřejné soutěže
10. 10. 2022
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 6. veřejné soutěže…

Více informací

Program Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády ČR č. 204 ze dne 25. března 2019. Poskytovatelem a realizátorem programu je Technologická agentura ČR.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlým uplatněním v praxi, na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn.

Hlavní priority programu:

 • klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
 • ochrana ovzduší,
 • odpadové a oběhové hospodářství,
 • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
 • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
 • environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

CÍL PROGRAMU

Cílem programu je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizuje negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Řešení, která vzniknou v rámci podpořených projektů, budou přispívat zejména k:

 • zmírnění dopadů sucha a předcházení suchu,
 • snížení dopadů dalších meteorologických extrémů,
 • zvýšení kvality ovzduší a vody,
 • rozvoji odpadového hospodářství oběhového hospodářství a efektivního využívání surovin,
 • ochraně přírodních zdrojů, vody, půdy a horninového prostředí,
 • zachování biodiverzity a zkvalitnění ochrany přírody a krajiny,
 • rozvoji environmentálně příznivé a z hlediska životního prostředí a změn klimatu resilientní a bezpečné společnosti.

DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2020 až 2026, tj. 7 let. První veřejná soutěž bude vyhlášena poprvé v roce 2019 se zahájením poskytování podpory v roce 2020. Následně se předpokládá vyhlašování veřejných soutěží každoročně v letech 2020 až 2024.

Maximální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 7 let. V průměru lze očekávat projekty s délkou řešení 30 měsíců, jejichž doba trvání nesmí přesáhnout dobu trvání programu.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové výdaje na program se předpokládají ve výši 4,46 mld. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu budou činit ve výši 3,8 mld. Kč. Polovina z celkových výdajů na program bude určena na výzkum spojený s problematikou klimatické změny (priorita č. 1). Tyto výdaje byly stanoveny na základě analýzy absorpční kapacity, vyhodnocení stávajících výdajů na témata v oblasti ochrany životního prostředí a jsou rozvrženy v souladu s předpokládaným vyhlašováním veřejných soutěží v jednotlivých podprogramech.