Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 29. 2. 2020
Alokace
PP1 - 152 mil. Kč; PP2 - 277 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
PP1 - 20 mil. Kč; PP2 - 30 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
PP1 - 100 %; PP2 - 90 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace; organizační složky státu a jí zřízená příspěvková organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
13. 6. 2019 - 19. 9. 2019

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Aplikační garant
Příloha č. 2 – Prioritní výzkumné cíle
Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant
Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy
Základní informace pro uchazeče
Všeobecné podmínky v6
Příručky

Příručka pro oponenty
Příručka pro zpravodaje
Doplňující dokumentace

Struktura oborů CEP
Struktura oborů FORD
Struktura cílů NPOV
Program Prostředí pro život
Pravidla pro publicitu

Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže – 28. 2. 2020

Aktualizováno k 20. 4. 2020: Na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR ze dne 6. dubna 2020 o rozdělení dodatečných finančních prostředků mezi projekty v 1. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život byly dodatečně podpořeny následující projekty v podprogramu 1: SS01010121 (Analýza skutečného provozu zařı́zenı́ pro vytápěnı́ domácnostı́ pevnými palivy), SS01010207 (Vývoj nástroje pro identifikaci hlavnı́ch rizik hospodařenı́ s vodnı́mi zdroji v povodı́ Dyje a metodika jejich systémového řešenı́ v podmı́nkách měnı́cı́ho se klimatu) a SS01010280 (Optimalizace managementu rybničnı́ch lokalit směřujı́cı́ k zachovánı́ biodiversity v podmı́nkách klimatických změn). Hlavním uchazečům těchto návrhů projektů bylo odesláno nové Rozhodnutí o výsledku 1. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život do datové schránky.

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, vyhlášené dne 12. června 2019.

 • TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
 • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře,
  ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž a jednotlivé podprogramy, budou podpořeny pouze v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů. V takovém případě budou podpořeny návrhy projektů
  v pořadí, ve kterém jsou zveřejněny.
 • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 328 návrhů projektů, 291 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno 18 návrhů projektů v podprogramu 1 a 25 návrhů projektů v podprogramu 2, celkem tedy 43 návrhů projektů, což znamená 15% úspěšnost podpory podaných projektů (úspěšnost podpory podaných projektů je počítána k počtu návrhů projektů, které postoupily do hodnocení).

U návrhů projektů, kde TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující:

 1. Předložit identifikační údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba, a nebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob
  ne starších než 90 kalendářních dnů.
 2. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou hlavní uchazeči písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR
dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejné soutěži.

Veškeré dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Při tvorbě smlouvy o účasti na řešení projektu či doložení rozdělení práv a přístupu k výsledkům projektu ve smlouvě mezi uchazeči můžete využít článek na našich webových stránkách IPR ochrana vlastnictví, kde najdete i dokumenty, ve kterých jsou uvedeny principy tvorby těchto smluv.


Vyhlášení 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 12. června 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život – podprogram 1 a 2 (dále jen Program Prostředí pro život).

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu Prostředí pro život.

Soutěžní lhůta začíná dnem 13. června 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 19. září 2019 v níže uvedené hodiny:

 • 16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Hlavním cílem programu je podporovat návrhy projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí života české společnosti. Výstupy, výsledky a dopady z podpořených projektů zejména napomohou identifikaci skutečných rizik pro životní prostředí a navržení efektivních opatření pro jejich prevenci či odstranění jejich následků a tím zkvalitnění života obyvatel ČR.

Tato veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:

 • Podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu (zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné zejména ve veřejné správě);
 • Podprogram 2 – Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (přispívá ve střednědobém a dlouhodobějším výhledu k technologickým změnám a změnám technik, které budou sloužit k naplnění strategických záměrů v resortu životního prostředí dle jeho strategických dokumentů).

TA ČR dále informuje, že do 1. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – poskytovatel provede kontrolu dodržování u subjektů, které mají tuto povinnost za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2015, 2016, 2017);
 • splňují definici podniku v obtížích.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby, která se podílí na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontaktování uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnoticích orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupcni@tacr.cz

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.

Novinky

Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže
28. 2. 2020
- Aktualizováno k 20. 4. 2020: Na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR ze dne 6. dubna 2020 o rozdělení dodatečných finančních prostředků mezi…
Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 1.VS
25. 10. 2019
- 25. 10. 2020 Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů…