Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 30. 6. 2020
Alokace
1650 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
bude upřesněno v ZD
Maximální intenzita podpory na projekt
90 %
Uchazeči
podnik, výzkumná organizace, další právnické osoby (bude upřesněno v ZD)
Lhůta pro podání návrhů projektů
28. 11. 2020 - 19. 2. 2020

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Věcná část návrhu projektu
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – Výzkumné téma č. 1 – Sucho a změna klimatu v širších souvislostech
Příloha č. 3 Zadávací dokumentace – Výzkumné téma č. 2 – Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu
Příloha č. 4 Zadávací dokumentace – Výzkumné téma č. 3 – Ovzduší a klima
Příloha č. 5 Zadávací dokumentace – Výzkumné téma č. 4 – Odpadové a oběhové hospodářství, environmentální bezpečnost
Příloha č. 6 Zadávací dokumentace – Výzkumné téma č. 5 – Ochrana přírody, krajiny a biodiverzity
Příloha č. 7 Zadávací dokumentace – Výzkumné téma č. 6 – Horninové prostředí a suroviny
Příloha č. 8 Zadávací dokumentace – Výzkumné téma č. 7 – Socioekonomický výzkum
Související dokumentace a formuláře

Čestné prohlášení za uchazeče-Sworn statement of the applicant
Rozhodnutí o poskytnutí podpory – verze k 4. 8. 2020
Smlouva o poskytnutí podpory – verze k 4. 8. 2020
Vzor průběžné zprávy k projektu
Všeobecné podmínky v6
Příručky

Příručka pro oponenty
Doplňující dokumentace

Program Prostředí pro život
Pravidla pro publicitu

Vyhlášení 2. veřejné soutěže programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 27. listopadu 2019 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy (dále jen „veřejná soutěž”).

Tato veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na projektech dlouhodobé spolupráce ve výzkumu na základě zadaných výzkumných témat v délce 6-6,5 roku.

Konsorcium projektu se skládá z minimálního počtu tří uchazečů a budou mít charakter „center kompetence“ se zaměřením na řešení specifických problematik v životním prostředí.  Očekáváme výzkumné projekty, které budou podporovat dlouhodobá systémová a komplexní environmentální řešení. 

Každý projekt bude zaměřen na řešení jednoho ze 7 zadaných výzkumných témat v oblasti životního prostředí (dle příloh č . 2-8 Zadávací dokumentace). Po celou dobu řešení Vašeho projektu se předpokládá úzká spolupráce s Ministerstvem životního prostředí.

Soutěžní lhůta začíná dnem 28. listopadu 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 19. února 2020 v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
    • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně)

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Máte dotaz? Dotazy můžete podávat prostřednictvím HELPDESK. Nejdříve se však podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí).

TA ČR dále informuje, že do 2. veřejné soutěže programu Prostředí pro život nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2016, 2017, 2018); 
  • splňují definici podniku v obtížích.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím zasílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Novinky

Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže
19. 6. 2020
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. VS
13. 3. 2020
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné…