Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 31. 3. 2024
Alokace
PP1: 523 mil. Kč, PP2: 450 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
PP1: 15 mil. Kč, PP2: 15 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
PP1: 85 %, PP2: 80 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik, organizační složka státu
Lhůta pro podání návrhů projektů
13. 7. 2023 - 13. 9. 2023

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Prioritní výzkumné cíle
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces
Příloha č. 3 – Aplikační garant v podprogramu 1
Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ v podprogramu 2
Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky v7
Smlouva o poskytnutí podpory – aktualizace k 23. 2. 2024
Rozhodnutí o poskytnutí podpory – aktualizace k 23. 2. 2024
Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn statement of the applicant
Formulář pro druh výsledku Nmet
Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků
Doplňující dokumentace

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům
Výklad podmínek uznatelnosti nákladu dle Všeobecných podmínek verze č. 7 (ze dne 7. 2. 2023)
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele

Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků 7. veřejné soutěže

Zveřejněno dne 28. 3. 2024

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR“) vyhlašuje výsledky sedmé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí Prostředí pro život, vyhlášené dne 12. července 2023.

Výsledky sedmé veřejné soutěže programu Prostředí pro život

Uchazeči podali do veřejné soutěže 308 návrhů projektů, z nichž postoupilo 300 návrhů projektů do hodnocení. Následně TA ČR 99 z nich podpořila (45 v podprogramu 1 a 54 v podprogramu 2), což znamená 32% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti se počítá k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže).

Hodnotící posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Zde je k dispozici video návod, jak se dostat k hodnoticím posudkům.

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další informace a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech, směřujte na Helpdesk.

Pro uchazeče návrhů projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti:

 • Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky: 
 • U podprogramu 2 předložit čestné prohlášení od každého uchazeče na formuláři Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů. Doložením čestného prohlášení deklarujete, že realizací projektu nevznikne u příjemců střet zájmů. Jedná se o podmínku pro poskytnutí podpory na řešení projektu financovaného z Národního plánu obnovy.
 • Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou
 • Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

TA ČR bude o výše uvedených skutečnostech informovat hlavní uchazeče v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže se budou odesílat v první polovině dubna.

Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory je potřeba mít uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu se všemi dalšími účastníky, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR). V těchto a dalších záležitostech, které se týkají podpisu smluv a průběhu realizace projektů, se obraťte na Helpdesk do kategorie „Podpisy smluv“ nebo „Realizace projektů„.

Na udělení podpory nevzniká právní nárok. Proti rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže se dle správního řádu nemůžete odvolat. V případě, že máte podezření na pochybení při postupu poskytovatele v hodnocení, může hlavní uchazeč podat stížnost dle SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži. Podání výše uvedené stížnosti nestaví lhůty stanovené v části třetí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. V případě nesouhlasu se závěry některého z hodnoticích stupňů můžete vznést podnět k prověření prostřednictvím hodnotitele@tacr.cz, nicméně tato skutečnost bude sloužit pro zpětnou vazbu na hodnotitele (pokud se prokáže, že hodnotitel opakovaně hodnotil chybně, může jej TA ČR vyloučit z databáze hodnotitelů).


Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků formální kontroly 7. veřejné soutěže, PP1 a PP2

Zveřejněno dne 16. 10. 2023

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 7. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Prostředí pro život vyhlášené dne 12. července 2023.

Do této veřejné soutěže uchazeči podali 308 návrhů projektů.

Výsledky formální kontroly 7. veřejné soutěže programu Prostředí pro život, PP1 a PP2:

 • 300 návrhů projektů TA ČR přijala do veřejné soutěže, tzn. postupují do dalšího hodnocení;
 • návrhů projektů TA ČR nepřijala do veřejné soutěže.

TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde.


Vyhlášení 7. veřejné soutěže programu Prostředí pro život, PP1 a PP2

12. 7. 2023

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 12. července 2023 sedmou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Sedmá veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:

Podprogram 1
Operativní výzkum ve veřejném zájmu
(PP1)
Podprogram 2
Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí

(PP2)

Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

V rámci podprogramu 2 budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí. Podprogram 2 je financován z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí”.

Soutěžní lhůta začíná dnem 13. července 2023 v 9:00 hodin a končí dnem 13. září 2023 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hodin – je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hodin – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému se dozvíte ve videonávodu.

Pro uchazeče 7. veřejné soutěže programu Prostředí pro život bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 25. července 2023 od 10:00 hod. V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu. Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace). Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem nebo během webináře prostřednictvím formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2019, 2020, 2021); 
 • nenaplňují definici podniku v obtížích; 
 • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 13. 9. 2023;
 • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Podprogram 1: Informace k zasílání žádostí o aplikační garantství
Uchazeč si nejprve zvolí jeden prioritní výzkumný cíl („PVC”) dle zaměření návrhu projektu a tím je zároveň určena kontaktní osoba, která doporučí, jaký aplikační garant je vhodný pro návrh projektu. Uchazeč zasílá žádost o aplikační garantství na kontaktní osobou uvedenou u daného PVC. V příloze č. 1 zadávací dokumentace jsou uvedeny PVC spolu se seznamem kontaktních osob.
Doporučujeme zaslat spolu se žádostí o aplikační garantství i návrh „Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků“ spolu s anotací projektu. V samotné anotaci shrňte své předběžné představy o cílech projektu, o předpokládaných výsledcích, o přibližné době a nákladech řešení, o případných spolupracujících subjektech a o klíčových osobách řešitelského týmu. Nemusíte duplikovat údaje z žádosti o aplikační garantství. Doplňte a rozveďte informace tak, aby z této anotace získal potenciální aplikační garant základní a ucelenou, byť jen přibližnou představu o projektu a jeho užitečnosti pro svou činnost.
Své žádosti zasílejte do 24. srpna 2023, po tomto termínu již není možné garantovat jejich vyřízení.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Podněty je možné oznámit dle postupu uvedeného na webových stránkách TA ČR.

Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014


Posun termínu vyhlášení 7. veřejné soutěže, PP1 a PP2

20. 6. 2023

Technologická agentura ČR („TA ČR”) oznamuje posun termínu vyhlášení 7. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život. Původně plánovaný termín vyhlášení 28. června 2023 se posouvá na 12. července 2023.

Novinky

Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků 7. veřejné soutěže
28. 3. 2024
- Technologická agentura České republiky (dále jen "TA ČR") vyhlašuje výsledky sedmé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků formální kontroly 7. veřejné soutěže, PP1 a PP2
16. 10. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 7. veřejné soutěže…