Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 31. 3. 2023
Alokace
PP1: 152 mil. Kč, PP2: 200 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
PP1: 10 mil. Kč; PP2: 12 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
PP1: 85 %; PP2: 80 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik, organizační složka státu
Lhůta pro podání návrhů projektů
30. 6. 2022 - 14. 9. 2022

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – aktualizace ke dni 14. 7. 2022
Příloha č. 1 – Prioritní výzkumné cíle – aktualizace ke dni 14. 7. 2022
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces
Příloha č. 3 – Otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ v podprogramu 2
Příloha č. 5 – Aplikační garant v podprogramu 1
Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant
Formulář pro druh výsledku NmetS
Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků – MŽP
Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků – obecné
Doplňující dokumentace

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům
Výklad podmínek uznatelnosti nákladu dle Všeobecných podmínek (verze č. 7)
Pravidla pro publicitu
Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele

Vyhlášení výsledků 6. veřejné soutěže

27. 3. 2023

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky šesté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí Prostředí pro život, vyhlášené dne 30. června 2022.

Výsledky šesté veřejné soutěže Programu Prostředí pro život

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 298 návrhů projektů, 290 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 46 návrhů projektů (23 v každém u podprogramů), což znamená 15,4% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti se počítá k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže).

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení).

 • Zde je k dispozici video návod, jak se dostat k hodnoticím posudkům.
 • Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další informace a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech, směřujte na Helpdesk.

Pro uchazeče návrhů projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti: 

 1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky: 
 1. U podprogramu 2 předložit čestné prohlášení od každého uchazeče na formuláři Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů. Doložením čestného prohlášení deklarujete, že realizací projektu nevznikne u příjemců střet zájmů. Jedná se o podmínku pro poskytnutí podpory na řešení projektu financovaného z Národního plánu obnovy.
 2. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou
 3. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

TA ČR bude o výše uvedených skutečnostech informovat hlavní uchazeče v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže se budou odesílat v první polovině dubna.

Pokud se na řešení návrhu projektu bude podílet více uchazečů, je třeba mít před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR). V těchto a dalších záležitostech, které se týkají podpisu smluv a průběhu realizace projektů, se obraťte na helpdesk.tacr.cz do kategorie “Podpisy smluv” nebo “Projekty v realizaci”. Na udělení podpory nevzniká právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost dle SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži.


Vyhlášení výsledků formální kontroly 6. veřejné soutěže

10. 10. 2022

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 6. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Prostředí pro život vyhlášené dne 29. června 2022. 

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 290 návrhů projektů z celkového počtu 298 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky formální kontroly 6. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život:

 • 290 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
 • 8 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.

Předsednictvo TA ČR schválilo výsledky formální kontroly veřejné soutěže dne 13. října 2022. 

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde.


Vyhlášení 6. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život

29. 6. 2022

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 29. června 2022 šestou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život (dále jen „veřejná soutěž”).

Technologická agentura České republiky zveřejnila vyhlášení šesté veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Šestá veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:

Podprogram 1
Operativní výzkum ve veřejném zájmu(PP1)
Podprogram 2
Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí(PP2)

Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

V rámci podprogramu 2 budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí. Podprogram 2 je financován z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí”.

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. června 2022 v 9:00 hodin a končí dnem 14. září 2022 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hodin – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hodin – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně)

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

Pro uchazeče 6. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život budeme pořádat online informační seminář, který proběhne 18. července 2022 od 10:30 hod. V rámci webináře budou uchazeči podrobně seznámeni především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále budou uchazečům sděleny informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu. Pro účast na webináři vyplňte prosím formulář zde. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Váš dotaz bude zodpovězen na konci online semináře.

Máte dotaz? Můžete ho položit prostřednictvím HELPDESK. Nejdříve se však podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí). Můžete se obrátit také na regionální zástupce TA ČR.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2018, 2019 a 2020); 
 • splňují definici podniku v obtížích;
 • nebudou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 14. 9. 2022;
 • nesplní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU)č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Pozn. Všechny dokumenty zveřejněné v den vyhlášení veřejné soutěže jsou považovány za součást zadávací dokumentace.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ TA ČR

V rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím zasílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Novinky

Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků 6. veřejné soutěže
28. 3. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky šesté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků formální kontroly 6. veřejné soutěže
10. 10. 2022
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 6. veřejné soutěže…