Čtvrtá veřejná soutěž - Dílčí cíl 1: Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 30. června 2024
Alokace
300 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
15 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
80 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik (malý, střední, velký)
Lhůta pro podání návrhů projektů
23. 11. 2023 - 17. 1. 2024

dokumenty ke stažení

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Návrh složení Rady pro komercializaci
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces
Související dokumentace a formuláře

Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn Statement of the Applicant
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky v7
Pokyn pro oznamování o zapojení nového dalšího účastníka (podniku) do projektu
Doplňující dokumentace

Program SIGMA
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7 (ze dne 7. 2. 2023)
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům
Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele

Program SIGMA: Vyhlášení 4. veřejné soutěže – dílčí cíl 1, Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích

Zveřejněno dne 22. 11. 2023

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 22. listopadu 2023 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Veřejná soutěž programu SIGMA – DC1 je zaměřena na podporu systému komercializace a na podporu využití a zhodnocení výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech či službách. Jedná se o veřejnou soutěž navazující na program GAMA, podprogram 1 a GAMA 2, podprogram 1.

Soutěžní lhůta začíná dnem 23. listopadu 2023 v 9:00 hod. a končí dnem 17. ledna 2024 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
    • Dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

TA ČR informuje všechny uživatele systému ISTA, že dojde k plánované odstávce systému v termínu 24. 11. – 26. 11. 2023. Data zadaná do ISTA před plánovanou odstávkou zůstanou v ISTA uložena. Odstávka bude zahájena v pátek 24. 11. 2023 v 17:00 hod.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde

Pro uchazeče 4. veřejné soutěže programu SIGMA – DC1 bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 29. listopadu 2023 od 9:30 hod

Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace).

V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu v ISTA. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem nebo během webináře prostřednictvím tohoto formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

Informace z online webináře (prezentace, videozáznam) následně zveřejníme na webu TA ČR.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2020, 2021, 2022); 
  • nenaplňují definici podniku v obtížích
  • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 17. 1. 2024;
  • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Podněty je možné oznámit dle postupu uvedeného na webových stránkách TA ČR.

Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Novinky

Vyhlášení výsledků formální kontroly 4. veřejné soutěže - dílčí cíl 1, Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích
9. 2. 2024
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže…
Program SIGMA: Prezentace a videozáznam z webináře ke 4. veřejné soutěži - dílčí cíl 1, Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích
6. 12. 2023
- Technologická agentura České republiky pořádala dne 29. listopadu 2023 webinář ke 4. veřejné soutěži Programu SIGMA – Dílčí cíl 1: Podpora aktivit…