Desátá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
30. 11. 2023
Alokace
1,35 mld. Kč
Maximální výše podpory na projekt
25 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
70 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
6. 4. 2023 - 24. 5. 2023

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Osnova představení projektu
Příloha č. 2 – Doložení uplatnění výsledků
Příloha č. 3 – Tabulka ekonomických přínosů projektu za hlavního uchazeče
Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“
Příloha č. 5 – Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře


Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant
Všeobecné podmínky

Příručky


Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa

Doplňující dokumentace


Obecná příručka pro hodnotitele
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

Vyhlášení výsledků formální kontroly 10. veřejné soutěže, PP1

29. 6. 2023

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 10. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 vyhlášené dne 5. dubna 2023.

Do této veřejné soutěže bylo podáno 388 návrhů projektů.

Výsledky formální kontroly 10. veřejné soutěže Programu TREND, PP1:

 • 366 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
 • 22 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.

TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde – aktualizace ke dni 13. 7. 2023.


Vyhlášení 10. veřejné soutěže, PP1

5. 4. 2023

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 5. dubna 2023 desátou veřejnou soutěž (dále jen „veřejná soutěž”) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři” (dále jen “PP1”).

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Předmětem desáté veřejné soutěže Programu TREND, PP1 je výběr návrhů projektů zaměřených na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Veřejná soutěž je vyhlášena v souladu s podmínkami Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe.

Soutěžní lhůta začíná dnem 6. dubna v 9:00 hodin a končí dnem 24. května 2023 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod.nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému se dozvíte ve videonávodu.  

Pro uchazeče 10. veřejné soutěže Programu TREND bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 11. dubna 2023 od 10:00 hod. Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace).

V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu v ISTA. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem nebo během webináře prostřednictvím formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2019, 2020, 2021); 
 • naplňují definici podniku v obtížích
 • nebudou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 24. 5. 2023;
 • nesplní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Novinky

Program TREND: Vyhlášení výsledků 10. veřejné soutěže, PP1 “Technologičtí lídři”
29. 11. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky desáté veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na…
Program TREND: Vyhlášení výsledků formální kontroly 10. veřejné soutěže, PP1
29. 6. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 10. veřejné soutěže…