Třetí veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 31. 12. 2020
Alokace
1 mld. Kč
Maximální výše podpory na projekt
40 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
70 %
Uchazeči
Podniky, Výzkumné organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
30. 4. 2020 - 24. 6. 2020

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Představení projektu – závazná osnova
Příloha č. 2 – Vzorová osnova marketingové studie
Příloha č. 3 – Ekonomické přínosy projektu
Příloha č. 4 – Proces hodnocení návrhů projektů
Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky v6
Čestné prohlášení za uchazeče-Sworn statement of the applicant (2020)
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Smlouva o poskytnutí podpory
Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele
Doplňující dokumentace

Cíle NPOV
Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR
Klíčové technologie pro země EU – KETs
Oblasti inteligentní specializace v ČR – RIS3

Program TREND: Aktualizace výsledků 3. veřejné soutěže s ohledem na navýšení rozpočtu

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila na svých webových stránkách dne 21. 12. 2020 výsledky třetí veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“.

Spolu s informací o podpoře 45 návrhů projektů, které plně vyčerpaly plánovanou alokaci ve výši 1 mld. Kč, TA ČR zveřejnila informaci o tom, že na základě vysokého zájmu o tuto soutěž probíhají intenzivní jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu o zajištění prostředků pro navýšení alokace a možné podpory dalších kvalitních projektů.

Technologická agentura České republiky informuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ze svých zdrojů zajistilo pro 1. rok řešení dodatečných 390 mil. Kč na financování programu TREND a v rámci novely zákona o státním rozpočtu o tyto prostředky navýšilo rozpočtovou kapitolu TA ČR. Další prostředky na program TREND plánuje Česká republika získat v rámci Národního plánu obnovy z evropského finančního nástroje RRF pro obnovu a zvýšení odolnosti evropské ekonomiky. Výsledná alokace 3. veřejné soutěže TREND je po navýšení a zajištění dodatečných zdrojů 3 mld. Kč. 

Navýšení rozpočtu tak umožňuje podpořit všech 118 projektů, které byly po vyhlášení výsledků dne 21. 12. 2020 umístěny na seznamu kvalitních projektů doporučených k podpoře, se kterými může být dodatečně uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s ohledem na další možnosti státního rozpočtu a navýšení alokace. S ohledem na navýšení alokace je tedy ve 3. veřejné soutěži TREND podpořeno celkem 163 projektů.

Příjemci a řešitelé projektů budou informováni prostřednictvím informačního e-mailu. Rovněž budou postupně během příštích dnů zaslána Rozhodnutí o poskytnutí podpory a v rámci informačního systému ISTA bude zpřístupněno generování smluv.

Po aktualizaci dne 26. 2. 2021:

Zveřejněno dne 26. 2. 2021


Program TREND: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 29. dubna 2020.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 458 návrhů projektů, 434 návrhů projektů postoupilo do hodnocení. V průběhu hodnocení odstoupily 4 návrhy projektů (FW03010724, FW03010101, FW03010713 a FW03010451). Podpořeno je celkem 45 návrhů projektů, které plně vyčerpají plánovanou alokaci ve výši 1 mld. Kč. Na základě vysokého zájmu o tuto soutěž probíhají intenzivní jednání o zajištění prostředků pro navýšení alokace až na 3 mld. Kč a tedy možné podpory celkem až 163 projektů. O možnosti podpory těchto dodatečných projektů bude TA ČR a MPO informovat nejpozději do konce února 2021.

U návrhů projektů, u kterých TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, MPO doporučuje hlavním uchazečům zvážit žádost o podporu v VIII. Výzvě programu Aplikace, kde byla prodloužena doba příjmu žádostí minimálně do 15. 1. 2021. Informace o programu podpory Aplikace a Výzvě VIII poskytne žadatelům Agentura pro podnikání a inovace nebo Regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace ve všech krajských městech.

U návrhů projektů, u kterých TA ČR již nyní předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, platí pro příjemce těchto návrhů projektů následující:

 1. Předložit údaje o hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky jednotlivě za každého uchazeče:
 2. Doručit dvě podepsaná paré Smlouvy o poskytnutí podpory včetně Závazných parametrů v listinné podobě.
 3. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou hlavní příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. Rozhodnutí budou odesílána v průběhu ledna 2021.

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování Smluv o poskytnutí podpory. Další dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Při tvorbě smlouvy o účasti na řešení projektu či doložení rozdělení práv a přístupu k výsledkům projektu ve smlouvě mezi uchazeči můžete využít článek na našich webových stránkách IPR ochrana vlastnictví, kde najdete i dokumenty, ve kterých jsou uvedeny principy tvorby těchto smluv.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA rovněž během ledna 2021 (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení).

Zde je k dispozici video návod jak se dostat k hodnotícím posudkům.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejné soutěži.

Zveřejněno dne 21. 12. 2020


Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže programu TREND

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 29. dubna 2020.

Po ukončení soutěžní lhůty (24. června 2020) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 30. července 2020 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 433 návrhů projektů z celkového počtu 458 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže,
vč. zdůvodnění.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže Programu TREND:

Zveřejněno den 31. 7. 2020


Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

29.4.2020

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. dubna 2020 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“. 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu TREND. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. dubna 2020 v 9:00 hodin a končí dnem 24. června 2020 v níže uvedené hodiny:

 • 16:30 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;

 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu naleznete přímo v informačním systému ISTA.

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů, pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2016, 2017, 2018); 
 • splňují definici podniku v obtížích.

Veřejná soutěž je vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

V rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže vás žádáme, abyste neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozvíte. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Novinky

Program TREND: Aktualizace výsledků 3. veřejné soutěže s ohledem na navýšení rozpočtu
26. 2. 2021
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila na svých webových stránkách dne 21. prosince 2020 výsledky třetí veřejné soutěže ve výzkumu…
Program TREND: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže
22. 12. 2020
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na…