Program DOPRAVA 2030

Novinky

Program DOPRAVA 2030: Vyhlášení 2. veřejné soutěže
28. 2. 2024
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem dopravy dne 28. února 2024 druhou veřejnou soutěž…
Program DOPRAVA 2030: Oznámení předběžných parametrů 2. veřejné soutěže
29. 1. 2024
- Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) spolu s Ministerstvem dopravy informuje o přípravě 2. veřejné soutěže v programu na podporu…
Program DOPRAVA 2030: Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže
21. 12. 2023
- Aktualizováno dne 12. ledna 2024: Na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR ze dne 11. ledna 2024 o dodatečném podpoření návrhu projektu CL01000190 …

Více informací

Program Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030 (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády č. 750 ze dne 7. září 2022. Poskytovatelem a realizátorem programu je Technologická agentura ČR.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti.

CÍLE PROGRAMU

Hlavním cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů rozvíjet dopravní sektor a všechny druhy dopravy způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR, pomůže růstu konkurenceschopnosti ČR a přispěje k vyšší udržitelnosti a snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Požadavky na konkrétní aspekty dopravy, mezi které patří mj. její udržitelnost, bezpečnost a interoperabilita, jsou promítnuty v jednotlivých specifických cílech programu a prostřednictvím realizace projektů výzkumu, vývoje a inovací bude dosaženo jejich naplnění. Program bude rovněž směřovat k naplnění veřejného zájmu prostřednictvím definování metodických, legislativních a normativních rámců.

Specifické cíle programu

  • Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava
  • Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava
  • Nízkoemisní a ekologická doprava

DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU

Doba trvání programu je stanovena na 1. 1. 2023 – 31. 12. 2030 (8 let). Program bude zahájen vyhlášením první veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) v roce 2023, se zahájením poskytování podpory od roku 2024. Dále se předpokládá vyhlašování veřejných soutěží v letech 2024, 2025 a 2026. Celkem budou tedy vyhlášeny 4 veřejné soutěže se zahájením poskytované podpory v letech 2024, 2025, 2026, a 2027. Předpokládaná délka řešení projektů v programu je 36 měsíců, maximální délka řešení projektů je 48 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání programu.

VÝDAJE NA PROGRAM

Předpokládaná průměrná intenzita podpory na program je 75 %. Celkové výdaje programu ze státního rozpočtu činí 1 950 mil. Kč.