Program BETA

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy.

Novinky

Konzultace k možnostem řešení potřeby: TIMD0028 "Aktualizace postupů a digitalizace procesu posuzování psychické způsobilosti pro výkon vybraných zaměstnání ve společnosti Správa železnic, s.o."
8. 6. 2022
- Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 29. června 2022 od 13:00 hodin se v sídle TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s…
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE K MOŽNOSTEM ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉ POTŘEBY: TIERU0015 „Vývoj softwarového nástroje pro srovnání nabídek dodavatelů elektřiny a plynu - Cenová kalkulačka ERÚ“
22. 4. 2021
- Dne 6. května 2021 od 10:00 hodin se uskuteční on-line formou setkání s dodavateli a zástupci resortu Energetický regulační úřad k výzkumné potřebě…

Více informací

Statistiky, hodnocení


Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“ (dále jen „program BETA“) byl schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 54.

Dne 10. února 2011 zahájila Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR“) první kolo výběru v programu BETA a vyzvala orgány státní správy, zahrnuté v programu BETA, k identifikaci výzkumných potřeb pro rok 2011.

Výzkumnými potřebami se nazývají konkrétní témata a problematiky, které chce daný orgán státní správy řešit veřejnou zakázkou v oblasti výzkumu.

Za roky 2011 a 2012 TA ČR vybrala 101 témat, k nimž vypsala veřejnou zakázku či připravuje zadávací řízení. Vzhledem k velkému počtu vyhlašovaných veřejných zakázek, náročnosti zadávacího řízení a rigidním administrativním povinnostem spojeným se zadávacím řízením navrhla TA ČR zjednodušení výběru jak témat (výzkumných potřeb), tak samotného zadávacího řízení. Tyto a další návrhy úprav byly obsaženy v návrhu na změnu v programu BETA, který byl předložen počátkem roku 2013 vládě České republiky ke schválení.

Vláda České republiky schválila usnesením ze dne 30. ledna 2013 č. 75 návrh na změnu v programu BETA.

TA ČR bude v programu BETA od 31. ledna 2013 zadávat veřejné zakázky pro následující orgány státní správy:

 • Český báňský úřad;
 • Český úřad zeměměřický a katastrální;
 • Ministerstvo dopravy;
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí;
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu;
 • Ministerstvo pro místní rozvoj;
 • Ministerstvo vnitra;
 • Ministerstvo zahraničních věcí;
 • Ministerstvo životního prostředí;
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost;
 • další poskytovatele v oblasti realizace programů výzkumu a vývoje.


Výzkumné potřeby musí přispívat k naplnění alespoň jednoho specifického cíle programu, resp. specifického cíle, který si stanovil příslušný orgán státní správy.

Při výběru nabídek k vyhlášeným veřejným zakázkám na výzkumné potřeby schvalované od roku 2013 bude využito standardního postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon č. 137/2006 Sb.“).

Délka řešení projektů (plnění veřejných zakázek) v programu BETA je od roku 2013 stanovena v rozmezí od 6 až do 36 měsíců. Výše nákladů projektu je omezena prostředky programu a prostředky přidělenými danému orgánu státní správy. Výše podpory, na projekty realizované v programu BETA činí 100 % z celkových způsobilých nákladů. Celkový rozpočet programu činí na celou dobu jeho trvání 640 mil. Kč. Pro rok 2013 je vyčleněno 134,5 mil. Kč.

Projekty v programu BETA mohou předkládat podniky i výzkumné organizace, které splní definici uchazeče dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) a definici dodavatele uvedenou v § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.

Hodnocení v programu BETA bude probíhat ve dvou stupních. Nejprve každý z dotčených resortů shromáždí od okruhu relevantních zájemců (přednostně to budou interní útvary resortu, ústřední orgány státní správy; územní samosprávné celky v rozsahu výkonu jejich přenesené působnosti mohou své výzkumné potřeby předložit prostřednictvím svého nadřízeného úřadu) návrhy výzkumných potřeb.

Pro hodnocení předložených návrhů výzkumných potřeb a k sestavení jejich výsledného pořadí ustaví poskytovatel v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. odborný poradní orgán, složený ze zástupců dotčených resortů a zástupce TA ČR. Každý návrh výzkumné potřeby bude hodnocen nejméně dvěma odbornými posudky nezávislých oponentů.

Hodnocení bude provedeno podle jednotné metodiky hodnocení výzkumných potřeb a společných kritérií, které budou popsány ve vnitřním předpise TA ČR. K výzkumným potřebám, které odborný poradní orgán doporučí poskytovateli k řešení a poskytovatel je schválí, zahájí TA ČR zadávací řízení. TA ČR může zahájit zadávací řízení pouze k výzkumným potřebám, které splnily kritéria hodnocení výzkumných potřeb.

Na přípravě zadávací dokumentace k vybraným výzkumným potřebám bude TA ČR spolupracovat s příslušným odborným garantem – orgánem státní správy. TA ČR bude odpovědná za správnost postupu přípravy zadávací dokumentace, daný resort za věcnou stránku zadávací dokumentace (specifikaci předmětu veřejné zakázky a určení kvalifikačních požadavků na dodavatele).

Zadávací řízení bude probíhat v závislosti na finančním objemu zakázky:

a) postupem dle zákona č. 137/2006 Sb.,
b) na základě výjimky uvedené v § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (zakázky malého rozsahu).

Postup podle varianty b) bude upraven vnitřním předpisem za dodržení základních principů § 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Nabídky předložené uchazeči budou nejprve zhodnoceny z hlediska způsobilosti, splnění zadávacích podmínek a následně zhodnoceny podle hodnotících kritérií uvedených v programu BETA. Konkrétní kritéria hodnocení, jejich váhy a způsob hodnocení budou specifikovány v Zadávací dokumentaci ke každé veřejné zakázce. Tato kritéria budou stejná pro všechny zadávané zakázky z programu BETA.

Vybrané projekty musí být ukončeny alespoň jedním z podporovaných výsledků dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Tyto výsledky musí být skutečně aplikovány:

Realizace vybraných projektů musí být ukončena alespoň jedním z podporovaných výsledků dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Tyto výsledky musí být skutečně aplikovány v praxi.

Jedná se o následující druhy výsledků:

 • Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem,
 • Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele,
 • Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy.

Výsledky s právní ochranou:

 • Fuzit – užitný vzor,
 • Fprum – průmyslový vzor

Technicky realizované výsledky:

 • Gprot – prototyp,
 • Gfunk – funkční vzorek,
 • Nmet – certifikovaná metodika,
 • Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem,
 • R – software,
 • P – patent,
 • V – výzkumná zpráva
 • Zpolop – poloprovoz,
 • Ztech – ověřená technologie.

DOKUMENTY:

ZNĚNÍ PROGRAMU

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA – v účinnosti od 30. 1. 2013
Statut a jednací řád odborného poradního orgánu
Pravidla pro publicitu

ARCHIV