Program ÉTA

Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění

Novinky

Program ÉTA: Připravovaná 6. veřejná soutěž
20. 10. 2021
- Veřejná soutěž nebude vyhlášena v plánovaném termínu a o dalším postupu budete informováni na stránkách TA ČR.
Program ÉTA: Informace k připravované 6. veřejné soutěži
16. 7. 2021
- V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR) upravila harmonogram vyhlašování veřejných…
Program ÉTA: Nejčastější důvody k nedoporučení návrhů projektů k podpoře v 5. veřejné soutěži
9. 4. 2021
- Nejčastější důvody k nepodpoření návrhů projektů v páté veřejné soutěži programu ÉTA se z větší části shodují s těmi, které byly příčinou neúspěchu…

Více informací

Statistiky, hodnocení


„Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 20. září 2021 č. 825.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

CÍLE PROGRAMU

Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech:

  1. člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století,
  2. člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury,
  3. člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století,
  4. člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 až 2025, tj. 8 let. Veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) na výběr projektů do programu se předpokládá vyhlásit poprvé v roce 2017 se zahájením poskytování podpory od roku 2018. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně v letech 2018 až 2021 se zahajováním poskytování podpory v letech 2019 až 2022. Zaměření veřejných soutěží bude v souladu s výstupy relevantních platforem pro společenskovědní a humanitní výzkum. Délka realizace programu může být prodloužena na základě průběžného hodnocení programu, ale i na základě výstupů platformy pro společenskovědní a humanitní výzkum spojené s RVVI. Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 12 měsíců. Předpokládaná maximální doba řešení projektu jsou tři roky. Doba realizace projektů výzkumu, vývoje a inovací nepřesáhne dobu trvání programu.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové výdaje na program jsou na období trvání programu stanoveny na základě analýzy absorpční kapacity, vyhodnocení stávajících veřejných soutěží relevantních pro obory společenských a humanitních věd a rozvrženy v souladu s postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží. Předpokládaná průměrná míra podpory na program je 80 %. Celkové výdaje programu ze státního rozpočtu činí 2 400 mil. Kč.

V případě využití finančního zdroje z NPO se aplikují pravidla definovaná v rámci tohoto nástroje. Tato pravidla budou specifikována v zadávací dokumentaci pro příslušnou veřejnou soutěž.

ARCHIV DOKUMENTŮ