Druhá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 31. 10. 2018
Alokace
pro první dva roky řešení tj. 2018 a 2019, rozdělení 116 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
není stanovena
Maximální intenzita podpory na projekt
80 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace; další právnické osoby
Lhůta pro podání návrhů projektů
10. 5. 2018 - 21. 6. 2018

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace k 2. VS programu ÉTA
Příloha č. 2 – Výzvy 21. století
Příloha č. 3 – Aplikační garant – vysvětlení pro uchazeče
Příloha č. 4 – Prioritní výzkumné cíle pro potřeby 2. veřejné soutěže programu ÉTA
Příloha č. 5 – Kritéria hodnocení
Související dokumentace a formuláře

Formulář Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku NmetS
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení uchazeče-Sworn statement of the applicant
Rozhodnutí o poskytnutí podpory v4
Smlouva o poskytnutí podpory v5
Všeobecné podmínky v5
Příručky

Příručka pro uchazeče k 2. veřejné soutěži ÉTA
Příručka pro zpravodajky/zpravodaje k 2. veřejné soutěži ÉTA
Příručka pro oponentky/oponenty k 2. veřejné soutěži ÉTA
Doplňující dokumentace

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem ÉTA
Výsledky podporované programem ÉTA
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče
Struktura oborů OECD – Fields or Research and Development (FORD)
Struktura návrhu projektu (přihlášky)

Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže Programu ÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášené dne 9. května 2018.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů – aktualizace ke dni 7. 3. 2019.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů – aktualizace ke dni 7. 3. 2019, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 362 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 352 návrhů projektů, z nich bude podpořeno celkem 138*, což znamená 38% míru úspěšnosti. Míra úspěšnosti je počítána k počtu podaných návrhů projektů do veřejné soutěže.

*aktualizace ke dni 7. 3. 2019

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

  1. Před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí musí být za každý projekt doručeno Čestné prohlášení o jedinečnosti řešeného projektu a jeho výsledků a výstupů. Čestné prohlášení je ke stažení zde.
  2. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a všem dalším účastníkům, se ukládá předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a všech dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba“, anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů, pouze pokud nebyly veškeré potřebné údaje pro získání výpisu z Rejstříku trestů poskytnuty již při podání návrhu projektu do veřejné soutěže, resp. nebylo možné získat konkrétní výpis z Rejstříku trestů. Formulář pro výpis z Rejstříku trestů je ke stažení zde.
  3. V případě, že příjemcem projektu je společnost (podnik), která je mladší než 18 měsíců (tj. od data zápisu do Obchodního rejstříku do data odeslání elektronického návrhu projektu prostřednictvím ISTA), musí být před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí poskytovateli předložen finanční plán, kterým příjemce prokáže, že má zajištěno finanční krytí projektu a své činnosti. Finanční plán na celou dobu projektu, v jednoduché formě (roky, zdroje-příjmy, výdaje), by měl obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo čestných prohlášení, vzhledem k neexistující účetní historii.
  4. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.


Vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu ÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 9. května 2018druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen program ÉTA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu ÉTA.

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Mezi dokumenty spojenými s vyhlášením 2. veřejné soutěže je připraven také dokument s názvem Struktura návrhu projektu (přihlášky), který kopíruje elektronický návrh projektu v ISTA a slouží uchazečům pro snazší vyplnění návrhu projektu.

Soutěžní lhůta začíná dnem 10. 5. 2018 a končí dnem 21. 6. 2018 v níže uvedené hodiny:

  1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.
  2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
  3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Uchazeč je povinen odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz  a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program ÉTA – NÁVRH PROJEKTU“.

Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program ÉTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

V aktuálně vyhlášené veřejné soutěži programu ÉTA mají uchazeči možnost vyjádřit svůj zájem o produkty Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). TA ČR vyzývá všechny zájemce, kteří podávají návrh projektu do této veřejné soutěže aby vyjádřili svůj zájem o tuto formu finančního nástroje, prostřednictvím označovacího pole v aplikaci návrhu projektu v informačním systému ISTA. ČMZRB poskytuje podporu především malým a středním podnikům. O poskytnutí prostředků z některého z finančních nástrojů rozhoduje výhradně ČMZRB, a na poskytnutí není právní nárok. Cílem této iniciativy je usnadnit financování projektů zaměřených na podporu výzkumu a vývoje z neveřejných (soukromých) zdrojů.

Novinky

Vyhlášení výsledků 2. VS Programu ÉTA
29. 10. 2018
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže Program na podporu aplikovaného společenskovědního a…
Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. VS Programu ÉTA
6. 8. 2018
- a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášené dne 9. 5. 2018. Po ukončení soutěžní lhůty (21. 6. 2018) Komise pro…