Program ZÉTA

Podpora začínajících výzkumnic a výzkumníků v inovačních aktivitách a kultuře rovných příležitostí

Novinky

Program ÉTA a ZÉTA: podpora výzkumných záměrů v roce 2021 a dále
8. 12. 2020
- Technologická agentura České republiky nadále plánuje podporu projektů se zaměřením na společenské, humanitní a umělecké vědy (SHUV) a také na…
Program ZÉTA: Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže
30. 4. 2020
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA,…
Program ZÉTA: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže
20. 12. 2019
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné…

Více informací

Statistiky, hodnocení


Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 7. dubna 2016 č. 300. Změna programu byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 25. května 2020 č. 565.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček vysokoškolských studijních programů, a v opodstatněných případech také žáků/žákyň programů středního vzdělávání a studentů programů vyššího odborného vzdělávání (dále jen “studující“) a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic (dále jen „mladí výzkumní pracovníci“) ve věku do 35 let včetně. V programu budou podporovány projekty, které spadají dle čl. 25 odst. 2 písm. b) a c) Nařízení a čl. 1. 3. písm. e) Rámce do kategorie aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci). Program bude možné využít v rámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska Curie Actions COFUND Horizontu 2020, a to pro projekty v oblastech, které jsou v souladu se zaměřením programu.

CÍLE PROGRAMU

Cílem programu je zapojení studujících a mladých výzkumných pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru. Dílčím cílem je podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů – při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2017 až 2025, tj. 9 let.

Veřejná soutěž v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) na výběr projektů do programu byla vyhlášena poprvé v roce 2017. Následně je plánováno  vyhlašovat veřejné soutěže každoročně až do roku 2021.V letech 2024–2025 budou probíhat aktivity související s vyhodnocením programu po ukončení všech projektů včetně období implementace dosažených výsledků do praxe. Z tohoto důvodu není pro roky 2024–2025 uveden požadavek na finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 12 měsíců, maximální délka řešení projektů na 24 měsíců.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové výdaje státního rozpočtu na program ve výši 1 135 mil. Kč jsou na období jeho trvání rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží.
Intenzita podpory, stanovená jako procento uznaných nákladů projektu, bude vypočtena pro každý projekt i pro každého příjemce a pro každého dalšího účastníka samostatně podle Nařízení a nepřekročí nejvyšší povolenou míru podpory určenou Nařízením.
Nejvyšší povolená intenzita podpory na jeden projekt je 85 % celkových uznaných nákladů.
V souladu s Nařízením je možné poskytovat bonifikaci za splnění podmínek účinné spolupráce podle čl. 25 odst. 6 b) písm. i). Od uchazečů bude požadována spoluúčast na financování nákladů.
Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt bude upravena ve veřejné soutěži.

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ PODPORY

  • Řešitelský tým je nejméně čtyřčlenný (tj. tři studenti resp. mladí výzkumní pracovníci a mentor/mentorka).
  • Členové řešitelského týmu jsou zaměstnanci uchazeče nebo se jimi po udělení podpory stanou.
  • Vedoucím řešitelského týmu může být pouze studující nebo mladý výzkumný pracovník, který k datu ukončení soutěžní lhůty dosáhne věku nejvýše 35 let včetně. V zadávací dokumentaci budou stanoveny podmínky zamezující diskriminaci osob pobývajících na mateřské nebo rodičovské dovolené, osob pečujících o nezletilé děti, osob, které prodělaly dlouhodobou nemoc, atd.
  • Členem řešitelského týmu může být pouze studující nebo mladý výzkumný pracovník, který k datu ukončení soutěžní lhůty dosáhne věku nejvýše 35 let včetně. V zadávací dokumentaci k příslušné veřejné soutěži budou specifikovány podmínky zamezující diskriminaci osob pobývajících na mateřské nebo rodičovské dovolené, osob pečujících o nezletilé děti, osob, které prodělaly dlouhodobou nemoc, atd.
  • Součástí řešitelského týmu je mentor/mentorka s odpovídajícími zkušenostmi z akademické a/nebo aplikační sféry.
  • Příjemci budou povinni prokázat spolupráci v oblasti řešení projektu s aplikačním partnerem nebo se zahraniční institucí s propracovaným systémem komercionalizace, a to dle specifikace v zadávací dokumentaci.

ARCHIV DOKUMENTŮ

Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA_v účinnosti do 24. 5. 2020
Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA_v účinnosti do 28. 8. 2019
Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA_v účinnosti do 15. 11. 2017