Program BETA2

Projekty

> Projekt FUTURE-PRO: Megatrendy a velké společenské výzvy

Více informací

Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 (dále jen “program”) byl schválen usnesením vlády České republiky č. 564 ze dne 30. 7. 2019.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch orgánů, které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací. Z programu nejsou vyloučeny ani ostatní orgány státní správy, které v přímé působnosti vykonávají státní správu a jsou zřízeny nebo řízeny ústředními orgány státní správy, pro které je v tomto programu zajišťováno řešení výzkumných potřeb.

Tematické oblasti výzkumu a vývoje v programu jsou vzhledem k průřezovosti programu členěny dle potřeb příslušných orgánů státní správy. Potřeby orgánů státní správy by měly odrážet jejich priority, např. ukotvené ve strategických a koncepčních dokumentech. Cíle jednotlivých projektů budou jasně definovány v zadávací dokumentaci.

CÍLE PROGRAMU

Cílem programu je podpora realizace výzkumných aktivit za účelem vývoje nových nebo zdokonalení současných postupů, regulačních mechanismů, dozorových činností, dovedností, služeb, informačních a řídících produktů a postupů určených pro kvalitnější a efektivnější výkon státní správy.

Program podporuje zejména vytváření a inovace modelů, novel právních norem a strategií pro aktuální politiku státu, v národním i evropském kontextu (např. hospodářskou či sociální). Součástí očekávaných výsledků je také návrh metod vyhodnocování účinnosti těchto politik a strategií k získání zpětné vazby a tvorba podkladů pro budoucí směřování politik v rámci zkvalitnění výkonu státní správy a efektivní alokace veřejných prostředků. Program tak naplňuje Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zejména systémové opatření 5.1.2 Zvýšit efektivitu a kvalitu veřejných služeb, veřejné správy a veřejných politik.

Konkrétně bude Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) zadávat projekty pro potřeby následujících orgánů státní správy (odborných garantů):

 • Ministerstva dopravy (vč. Úřadu pro civilní letectví);
 • Ministerstva práce a sociálních věcí;
 • Ministerstva pro místní rozvoj;
 • Ministerstva vnitra;
 • Ministerstva zahraničních věcí;
 • Ministerstva průmyslu a obchodu;
 • Ministerstva životního prostředí;
 • Českého báňského úřadu;
 • Českého statistického úřadu;
 • Českého úřadu zeměměřického a katastrálního;
 • Energetického regulačního úřadu;
 • Ministerstva kultury;
 • Ministerstva spravedlnosti;
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
 • Správy státních hmotných rezerv;
 • Státního úřadu pro jadernou bezpečnost;
 • Úřadu průmyslového vlastnictví;
 • Úřadu vlády ČR;
 • ostatních ústředních orgánů státní správy, jiných orgánů státní správy a ostatních poskytovatelů účelové podpory dle § 4 zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2017–2024, tj. 8 let. Identifikace a sběr výzkumných potřeb určených orgánů státní správy bude probíhat v průběhu každého kalendářního roku v období 2016–2023 se zahájením podpory v roce 2017. Minimální a maximální doba realizace schválených projektů bude určena s ohledem na zaměření na aplikovaný výzkum a rozdílný charakter realizovaných potřeb. Doba realizace projektů nepřesáhne dobu trvání programu.

Pro účely dosažení cílů je program rozdělen na osm podprogramů.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové výdaje na program ve výši 1 635 062 000 Kč jsou na období trvání programu rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným financováním projektů a ve vazbě na jejich očekávanou průměrnou délku. Podíl výdajů státního rozpočtu na celkových výdajích reflektuje charakter programu realizovaného prostřednictvím projektů veřejných zakázek, jejichž uznané náklady budou hrazeny v plné výši. Postupný nárůst výdajů odráží nutnost financovat v následujících letech zároveň projekty z aktuálního i předcházejícího roku.

Finanční prostředky budou rozloženy do celého období v poměru dle očekávaného množství výzkumných potřeb a cen vysoutěžených veřejných zakázek s tím, že největší objem finančních prostředků bude využit v roce 2021 a 2022, kdy se očekává nejvíce projektů ve fázi realizace. Nejmenší objem finančních prostředků je plánován na začátek programu, kdy zároveň proběhne první identifikace aktuálních výzkumných potřeb určených orgánů státní správy. Rozdělení prostředků mezi orgány státní správy odpovídá jejich očekávaným potřebám v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací. Současně navržené rozdělení vychází z gescí jednotlivých orgánů státní správy a příslušných prostředků státního rozpočtu, kterými byl dosud podporován potřebný výzkum a vývoj.

ZPŮSOBILOST UCHAZEČŮ

Řešení projektu se může zúčastnit pouze ten uchazeč, který prokáže splnění podmínek způsobilosti dle § 18 zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Uchází-li se o řešení jednoho projektu společně více uchazečů, vztahuje se povinnost prokázat svoji způsobilost na všechny tyto uchazeče. Způsobilost prokazuje uchazeč doklady povinně předkládanými k návrhu projektu. Vybraný uchazeč doloží vlastnickou strukturu dle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech před podpisem Smlouvy či vydání Rozhodnutí. Poskytovatel je oprávněn požadovat i splnění kvalifikačních kritérií uvedených v zákoně o zadávání veřejných zakázek.