Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
22.11.2013
Alokace
260 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
10 mil. € v případě, že převažující aktivitou centra je aplikovaný výzkum, resp. 7,5 mil. € v případě, že jeho převažující aktivitou je experimentální vývoj
Maximální intenzita podpory na projekt
70 %
Uchazeči
Podnik, Výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
28. 3. 2013 - 20. 5. 2013

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Související dokumentace a formuláře

Přehled dokumentů CK
Smlouva o poskytnutí účelové podpory
Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory
Čestné prohlášení statutárního zástupce
Sworn statement statutory representative
Formulář Žádost o výpis – fyzická osoba z Rejstříku trestů
Doplňující dokumentace

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
National priorities of oriented research, experimental development and innovations
Definice podniku
Centra kompetence 2. veřejná soutěž – úvod
Prezentace Centra kompetence 2. veřejná soutěž – info semináře pro uchazeče
Prezentace Centra kompetence 2. veřejná soutěž – info semináře pro uchazeče – ekonomické aspekty návrhů projektů

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 27. března 2013 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem „CENTRA KOMPETENCE“, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu CENTRA KOMPETENCE.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Návrh projektu a dále i přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče musí být předány poskytovateli v období od 28. března 2013 do 20. května 2013 do 16:30 hod.

Uchazeč musí předat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupném zde a zároveň v jednom vyhotovení v listinné podobě, v uzavřené obálce s adresou poskytovatele i odesílatele a označením „2. veřejná soutěž – program CENTRA KOMPETENCE – NEOTVÍRAT!“ a dále doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče pouze v listinné podobě v samostatné uzavřené obálce s adresou poskytovatele i odesílatele a označením „2. veřejná soutěž – program CENTRA KOMPETENCE – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“ do podatelny Technologické agentury České republiky, Evropská 1692/37, Praha 6, 160 00.

Úřední hodiny podatelny pro veřejnost: Po – Pá 9:00 – 16:30 hod.

V jedné obálce smí být pouze jeden návrh projektu.

Dotazy k této veřejné soutěži programu Centra kompetence budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk/.

Novinky

Vyhlášení výsledků 2. VS Programu na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem CENTRA KOMPETENCE
27. 3. 2013
- Technologická agentura České republiky VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu rozvoje…