Program Centra kompetence

Podpora vzniku a činnosti center výzkumu a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem

Novinky

Informace o průběžných výsledcích hloubkového hodnocení řešených projektů podpořených v rámci 1.VS Programu CENTRA KOMPETENCE
31. 7. 2015
- Technologická agentura České republiky v souladu se zněním Programu Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu,…
Vyhlášení výsledků hodnocení projektů/návrhů řešení pro účely poskytnutí podpory na období řešení projektu od 49. měsíce dále v rámci 1. VS Programu CENTRA KOMPETENCE
11. 3. 2015
- Technologická agentura České republiky (dále “poskytovatel”) v souladu se zněním programu Centra kompetence (Program na podporu rozvoje dlouhodobé…
Vyhlášení výsledků 2. VS Programu na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem CENTRA KOMPETENCE
27. 3. 2013
- Technologická agentura České republiky VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu rozvoje…

Více informací

Kód projektuNázev
TE02000032Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí
TE02000232Výzkumné centrum speciálních rotačních strojů
TE02000006Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace
TE02000011Centrum výzkumu povrchových úprav
TE02000029Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin
TE02000058Centrum kompetence pro molekulární diagnostiku a personalizovanou medicínu
TE02000077Inteligentní Regiony – Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj
TE02000162Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti
TE02000202Pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat
TE02000236Centrum kompetence pro energetické využití odpadů
TE02000177Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků
TE02000103Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů (CIDAM)
TE01020218Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd
TE01020022Flexibilní tištěná mikroelektronika s využitím organických a hybridních materiálů, FLEXPRINT
TE01020036Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny
TE01020038Centrum kompetence drážních vozidel
TE01020068Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky
TE01020069Progresívní detekční systémy ionizujícího záření
TE01020075Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika
TE01020080Centrum kompetence pro výzkum biorafinací
TE01020118Elektronová mikroskopie
TE01020155Centrum pro rozvoj dopravních systémů
TE01020186Centrum integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií
TE01020197Centrum aplikované kybernetiky 3
TE01020216Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů
TE01020229Centrum digitální optiky
TE01020233Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie
TE01020390Centrum vývoje moderních kovových biomateriálů pro lékařské implantáty
TE01020415Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací (V3C – Visual Computing Competence Center)
TE01020445Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS – TD
TE01020455Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT)
TE01020168Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)
TE01020020Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
TE01020028Centrum vývoje originálních léčiv

Program Centra kompetence byl schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 55. Návrh změn v programu Centra kompetence byl schválen usnesením vlády ze dne 27. února 2013 č. 146. Délka trvání programu je 8 let (2012–2019).

Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky.

Ve vazbě na hlavní cíl programu, kterým je zvýšení konkurenceschopnosti ČR, program proto stimuluje vytvoření a činnosti takových center výzkumu, vývoje a inovací, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru.

Změny v programu Centra kompetence reflektují poznatky získané v první veřejné soutěži a nově zapracovávají Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ze dne 19. července 2012 č. 552.

Přehled hlavních změn v programu Centra kompetence:

  • Zrušení třetí veřejné soutěže. Termín třetí veřejné soutěže (rok 2015, se zahajováním poskytování podpory v roce 2016) byl z programu vyřazen. První veřejná soutěž byla vyhlášena dne 29. Června 2011. Druhá veřejná soutěž bude vyhlášena v roce 2013 se zahájením poskytování podpory v roce 2014.
  • Změna z dvoustupňové veřejné soutěže na jednostupňovou. Druhá veřejná soutěž bude vyhlášena jako jednostupňová. Technologická agentura České republiky předpokládá snížení časové, finanční a procedurální náročnosti. Jedním ze zjednodušení bude předkládání návrhů projektů pouze v anglickém jazyce.
  • Naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „Národní priority“) nově zapracováno jako jeden z principů programu. Podporována budou především ta centra, která budou naplňovat Národní priority.
  • V programu byly dále upraveny zaměření a cíle programu, a v souvislosti s tím rovněž kritéria hodnocení projektů a očekávané výsledky. Důraz bude kladen na inovativní potenciál projektů a na udržitelnost strategické výzkumné agendy center kompetence. Uchazeči se zaváží k minimálně pětileté udržitelnosti strategické výzkumné agendy center kompetence po ukončení projektu. Mezi kritéria pro posuzování návrhů projektů bylo zařazeno nově např. kritérium „výzkumný a aplikační překryv či komplementarita navrhovaných center s již podpořenými centry, s přihlédnutím k výzkumnému potenciálu regionů“.

Na celou dobu trvání programu Centra kompetence je schválený rozpočet ve výši 6 297 mil. Kč. Pro druhou soutěž se předpokládají celkové výdaje pouze 1,78 mld. Kč. Z těchto důvodů budou podpořeny zejména ty projekty, které budou z hlediska naplňování Národních priorit nejkomplexnější, konkurenceschopné a dlouhodobě udržitelné. Maximální míra podpory na jeden projekt činí 70 % celkových uznaných nákladů.

ARCHIV DOKUMENTŮ