Více informací

Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. VS

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2, vyhlášené dne 13. května 2020.

Po skončení soutěžní lhůty (15. července 2020) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen “Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR dne 20. srpna 2020 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže. 

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2:

  • 35 návrhů projektů je přijato do veřejné soutěže;
  • 4 návrhy projektů nejsou přijaty do veřejné soutěže.

Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže s patřičným zdůvodněním.

Zveřejněno dne 21. 8. 2020, aktualizováno dne 5. 10. 2020


Vyhlášení 2. veřejné soutěže programu DELTA 2

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 13. května 2020 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (dále jen Program DELTA 2).

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DELTA 2. Hlavním cílem tohoto programu je zvýšit množství konkrétních výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu a to pomocí podpory společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v oblastech, které jsou pro dané země perspektivní, zlepšení přenosu mezinárodních znalostí, dobré praxe a know-how a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

LokalitaNázev zahraniční organizaceZkratka
AlbertaGerman-Canadian Centre for Innovation and ResearchGCCIR
Brazilská federativní republikaBrazilian Agency of Research and Industrial InnovationEMBRAPII
Če-ťiangZhejiang Science and Technology DepartmentZSTD
Korejská republikaKorea Institute for Advancement of TechnologyKIAT
Korejská republikaKorea Institute of Energy Technology Evaluation and PlanningKETEP
QuébecConsortium for Research and Innovation in Aerospace in QuébecCRIAQ
Stát IzraelIsrael Innovation AuthorityIIA
Tchaj-wanMinistry of Economic AffairsMoEA
Tchaj-wanMinistry of Science and Technology MoST
Ťiang-suJiangsu Provincial Department of Science and TechnologyJSTD
Vietnamská socialistická republikaMinistry of Science and Technology of VietnamMOST

Soutěžní lhůta začíná dnem 14. května 2020 v 9:00 hodin a končí dnem 15. července 2020 v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačních systému ISTA.

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů, pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku.

TA ČR dále informuje, že do 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2 nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2016, 2017, 2018); 
  • splňují definici podniku v obtížích.

Veřejná soutěž je vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ
TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Zveřejněno dne 13. 5. 2020