Druhá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 30. 11. 2020
Alokace
300 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
není stanovena
Maximální intenzita podpory na projekt
74 %
Uchazeči
Podnik, Výzkumná organizace, Propojené a partnerské podniky
Lhůta pro podání návrhů projektů
14. 5. 2020 - 15. 7. 2020

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Specifické podmínky jednotlivých zahraničních organizací
Příloha č. 2 – Příručka pro hodnotitele
Související dokumentace a formuláře

Formulář Pre-existent knowledge
Všeobecné podmínky v6
Čestné prohlášení za uchazeče-Sworn statement of the applicant (2020)
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Formulář pro druh výsledku NmetS
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Smlouva o poskytnutí podpory
Common proposal – Alberta (GCCIR)
Common proposal – Brazilská federativní republika (EMBRAPII)
Common proposal – Če-ťiang (ZSTD)
Common proposal – Korejská republika (KETEP)
Common proposal – Korejská republika (KIAT)
Common proposal – Québec (CRIAQ)
Common proposal – Stát Izrael (IIA)
Common proposal – Tchaj-wan (MoEA)
Common proposal – Tchaj-wan (MoST)
Common proposal – Ťiang-su (JSTD)
Common proposal – Vietnamská socialistická republika (MOST)
Příručky

Prezentace pro uchazeče – 2. VS Delta 2
Obecná příručka pro hodnotitele
Doplňující dokumentace

Struktura cílů NPOV
Pravidla pro publicitu

Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 13. května 2020.

Aby mohlo dojít k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze strany TA ČR, musí být naplněna podmínka stanovená Zadávací dokumentací, tedy že hlavní uchazeč a další účastníci, jejichž návrh projektu je navržen k podpoře na české straně, budou podporováni TA ČR pouze za předpokladu, že návrhy projektů zahraničních partnerů budou rovněž schváleny příslušnými zahraničními organizacemi. Z tohoto důvodu budou výsledky zveřejněny v následující tabulce, která bude průběžně doplňována na základě informací o podpoře/nepodpoře, které TA ČR obdrží od zahraničních organizací.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 39 návrhů projektů, 2 návrhy projektů na vlastní žádost odstoupily (TM02000042 a TM02000045) a 35 návrhů projektů postoupilo do hodnocení.

Kde TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, platí pro příjemce těchto návrhů projektů následující: 

1. Předložit údaje o hlavním příjemci a dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky jednotlivě za každého uchazeče: 

2. Doručit dvě podepsaná paré Smlouvy o poskytnutí podpory včetně Závazných parametrů v listinné podobě. 

3. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou hlavní příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. 

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování Smluv o poskytnutí podpory. Další dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Při tvorbě smlouvy o účasti na řešení projektu či doložení rozdělení práv a přístupu k výsledkům projektu ve smlouvě mezi uchazeči můžete využít článek na našich webových stránkách IPR ochrana vlastnictví, kde najdete i dokumenty, ve kterých jsou uvedeny principy tvorby těchto smluv.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA během následujících dní. (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení).

Zde je k dispozici video návod jak se dostat k hodnotícím posudkům.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejné soutěži.

Zveřejněno dne 30.11.2020


Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. VS

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2, vyhlášené dne 13. května 2020.

Po skončení soutěžní lhůty (15. července 2020) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen “Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR dne 20. srpna 2020 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže. 

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2:

  • 35 návrhů projektů je přijato do veřejné soutěže;
  • 4 návrhy projektů nejsou přijaty do veřejné soutěže.

Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže s patřičným zdůvodněním.

Zveřejněno dne 21. 8. 2020, aktualizováno dne 5. 10. 2020


Vyhlášení 2. veřejné soutěže programu DELTA 2

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 13. května 2020 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (dále jen Program DELTA 2).

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DELTA 2. Hlavním cílem tohoto programu je zvýšit množství konkrétních výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu a to pomocí podpory společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v oblastech, které jsou pro dané země perspektivní, zlepšení přenosu mezinárodních znalostí, dobré praxe a know-how a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

LokalitaNázev zahraniční organizaceZkratka
AlbertaGerman-Canadian Centre for Innovation and ResearchGCCIR
Brazilská federativní republikaBrazilian Agency of Research and Industrial InnovationEMBRAPII
Če-ťiangZhejiang Science and Technology DepartmentZSTD
Korejská republikaKorea Institute for Advancement of TechnologyKIAT
Korejská republikaKorea Institute of Energy Technology Evaluation and PlanningKETEP
QuébecConsortium for Research and Innovation in Aerospace in QuébecCRIAQ
Stát IzraelIsrael Innovation AuthorityIIA
Tchaj-wanMinistry of Economic AffairsMoEA
Tchaj-wanMinistry of Science and Technology MoST
Ťiang-suJiangsu Provincial Department of Science and TechnologyJSTD
Vietnamská socialistická republikaMinistry of Science and Technology of VietnamMOST

Soutěžní lhůta začíná dnem 14. května 2020 v 9:00 hodin a končí dnem 15. července 2020 v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačních systému ISTA.

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů, pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku.

TA ČR dále informuje, že do 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2 nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2016, 2017, 2018); 
  • splňují definici podniku v obtížích.

Veřejná soutěž je vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ
TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Zveřejněno dne 13. 5. 2020


Novinky

Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže
30. 11. 2020
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na…
Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. VS
21. 8. 2020
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné…