Pátá veřejná soutěž - Dílčí cíl 5: Dlouhodobé záměry s prvky SHUV

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
30. 6. 2024
Alokace
500 mil. Kč | Předpokládaná alokace pro tuto veřejnou soutěž se může měnit v závislosti na možnostech státního rozpočtu.
Maximální výše podpory na projekt
125 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
80 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik, organizační složka státu, územní samosprávný celek
Lhůta pro podání návrhů projektů
7. 12. 2023 - 7. 2. 2024

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Návrh na složení Rady projektu
Příloha č. 2 – Výzkumná témata
Příloha č. 3 – Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře

Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn Statement of the Applicant
Všeobecné podmínky v7
Smlouva o poskytnutí podpory – aktualizace k 3. 1. 2024
Rozhodnutí o poskytnutí podpory – aktualizace k 3. 1. 2024
Formulář pro druh výsledku Nmet

Doplňující dokumentace

Program SIGMA
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7 (ze dne 7. 2. 2023)
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele

Program SIGMA: Vyhlášení výsledků formální kontroly 5. veřejné soutěže – dílčí cíl 5

Zveřejněno dne 4. 3. 2024

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 5, Průřezová podpora v opatření Dlouhodobé výzkumné záměry a Řešení aktuálních potřeb VaVaI vyhlášené dne 6. prosince 2023.

Do této veřejné soutěže uchazeči podali 24 návrhů projektů. 

Výsledky formální kontroly 5. veřejné soutěže Programu SIGMA – dílčí cíl 5:

 • 22 návrhů projektů TA ČR přijala do veřejné soutěže, tzn. postupují do dalšího hodnocení;
 • návrhů projektů TA ČR nepřijala do veřejné soutěže.

TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde.


Program SIGMA: Vyhlášení 5. veřejné soutěže – dílčí cíl 5

Zveřejněno dne 6. 12. 2023

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 6. prosince 2023 pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 5, Průřezová podpora v opatření Dlouhodobé výzkumné záměry a Řešení aktuálních potřeb VaVaI (dále jen „Program SIGMA – DC5”).

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Veřejná soutěž Programu SIGMA – DC5 je zaměřena na dlouhodobé výzkumné záměry a řešení aktuálních potřeb VaVaI a společnosti, a to konkrétně na ty oblasti celospolečenských potřeb, které není možné řešit v rámci krátkodobých projektů a zároveň vyžadují interdisciplinární přístup. Pro danou veřejnou soutěž byla stanovena čtyři výzkumná témata. Při podání návrhu projektu v ISTA uchazeči zvolí jedno výzkumné téma, které jejich návrh projektu bude zcela naplňovat. V každém tématu bude podpořen jeden projekt. Konečný počet témat se může změnit v závislosti na možnostech státního rozpočtu.

Výzkumná témata:

 • Veřejné zdraví a poskytování zdravotní a sociální péče;
 • Dopad umělé inteligence/strojového učení na společnost;
 • Odolnost obcí a regionů prostřednictvím SMART řešení;
 • „EcoVision“ – dosažení klimatické neutrality, dostupnosti a úspor energie.

Každý návrh projektu musí obsahovat ve svém jádru (tj. v teoretických východiscích, metodologii a způsobu aplikace výsledků do praxe) prvky společenských věd, případně humanitních nebo uměleckých věd (SHUV).

Soutěžní lhůta začíná dnem 7. prosince 2023 v 9:00 a končí dnem 7. února 2024 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde

Pro uchazeče 5. veřejné soutěže programu SIGMA – DC5 bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 20. prosince 2023 od 10:00 hod
Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace).
V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu v ISTA.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem nebo během webináře prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost
  za období tří let (2020, 2021, 2022); 
 • nenaplňují definici podniku v obtížích
 • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 7. 2. 2024;
 • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Podněty je možné oznámit dle postupu uvedeného na webových stránkách TA ČR.

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Novinky

Program SIGMA: Vyhlášení výsledků formální kontroly 5. veřejné soutěže - dílčí cíl 5
4. 3. 2024
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 5. veřejné soutěže…
Program SIGMA: Prezentace a videozáznam z webináře k 5. veřejné soutěži SIGMA, DC5 – Dlouhodobé výzkumné záměry s prvky SHUV
21. 12. 2023
- Dne 20. prosince 2023 byl Technologickou agenturou České republiky uspořádán webinář k 5. veřejné soutěži programu SIGMA, DC5 – Dlouhodobé výzkumné…