Šestá veřejná soutěž - Dílčí cíl 1: Podpora komercializace VaVaI+

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
30.6.2024
Alokace
10 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
730 000 Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
70 %
Uchazeči
podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů
17. 1. 2024 - 6. 3. 2024

Návrh projektu se předkládá prostřednictvím ISTA v anglickém jazyce.


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Call documentation
Příloha č. 1 – Project proposal
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces (SIGMA DC1)
Annex No. 2 – Evaluation process (SIGMA DC1)

Související dokumentace a formuláře

Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Smlouva o poskytnutí podpory
Genderová dimenze v obsahu výzkumu – SIGMA
Gender dimension in research content SIGMA
Všeobecné podmínky v7
General Terms and Conditions v7

Doplňující dokumentace

Program SIGMA
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7 (ze dne 7. 2. 2023)
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Research data and open access to outputs – results
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Data Management Plan – TA CR.xlsx
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR

Příručky

Program SIGMA: Vyhlášení výsledků formální kontroly 6. veřejné soutěže dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVaI+

Zveřejněno dne 22. 3. 2024

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 6. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVal+ vyhlášené dne 17. ledna 2024.

Do této veřejné soutěže uchazeči podali 25 návrhů projektů.

Výsledky formální kontroly 6. veřejné soutěže Programu SIGMA – DC1:

 • 20 návrhů projektů TA ČR přijala do veřejné soutěže, tzn. postupují do dalšího hodnocení;
 • návrhů projektů TA ČR nepřijala do veřejné soutěže.

TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Předsednictvo TA ČR schválilo výsledky formální kontroly veřejné soutěže dne 21. března 2024.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde.


Program SIGMA: Základní informace pro uchazeče k vyhlášení 6. veřejné soutěže – dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVaI+

Zveřejněno dne 2. 2. 2024

Technologická agentura České republiky připravila informační prezentaci pro uchazeče šesté veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Programu SIGMA – DC1, Podpora komercializace VaVal+, která byla vyhlášena dne 17. ledna 2024.

Uchazeči budou informováni o:

 • Důležitých datech a termínech
 • Podmínkách prokázání způsobilosti
 • Podmínkách výzvy k předkládání návrhů
 • Formálních náležitostech návrhu projektu
 • Procesu hodnocení
 • ISTA a HelpDesk

Prezentace je v anglickém jazyce.
Program SIGMA: Vyhlášení 6. veřejné soutěže – dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVaI+

Zveřejněno dne 17. 1. 2024

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 17. ledna 2024 šestou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Programu SIGMA – DC1, Podpora komercializace VaVal+.

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů s ambicí zapojení do EIC Akcelerátoru, na podporu komercializace průlomových inovačních řešení (produkt, služba aj.) a podporu růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR. Veřejná soutěž cílí na ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Výstupem projektů budou studie proveditelnosti v anglickém jazyce. Uchazečům bude nabídnuta možnost speciálního hodnocení projektů pro synergické účely. Protože TA ČR obdržela certifikaci EK pro program SIGMA, budou se moci úspěšné projekty po nadrámcovém vyhodnocení hlásit do druhého kola EIC Akcelerátoru. Podpořeným projektům v této veřejné soutěži budou poskytnuty podpůrné služby – koučink.

TA ČR upozorňuje, že návrh projektu musíte vyplnit v anglickém jazyce, stejně jako jeho povinné přílohy Project proposal (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a video, které bude charakterizovat návrh projektu. Funkční odkaz na video vložte do návrhu projektu v ISTA.

TA ČR také doporučuje, abyste si po přihlášení přepnuli ISTA na anglickou verzi přes ikonu vlajky v pravém horním rohu.

Soutěžní lhůta začíná dnem 18. ledna 2024 v 9:00 a končí dnem 6. března 2024 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde.

K této veřejné soutěži nebude TA ČR pořádat webinář. V průběhu soutěžní lhůty zveřejní TA ČR na svých stránkách informační prezentaci, ve které shrne podmínky veřejné soutěže.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost
  za období tří let (2020, 2021, 2022); 
 • nenaplňují definici podniku v obtížích
 • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 6. 3. 2024;
 • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci.

Podněty je možné oznámit dle postupu uvedeného na webových stránkách TA ČR.

Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Novinky

Program SIGMA: Vyhlášení výsledků formální kontroly 6. veřejné soutěže dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVaI+
22. 3. 2024
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 6. veřejné soutěže…
Program SIGMA: Základní informace pro uchazeče k vyhlášení 6. veřejné soutěže - dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVaI+
2. 2. 2024
- Technologická agentura České republiky připravila informační prezentaci pro uchazeče šesté veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného…