Osmá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
31. 5. 2023
Alokace
300 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
15 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
70 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
6. 10. 2022 - 23. 11. 2022

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Osnova představení projektu
Příloha č. 2 – Doložení uplatnění výsledků
Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických přínosů
Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“
Příloha č. 5 – Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky v7
Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele 2022
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

Doplňující dokumentace

Program TREND
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR
Pravidla pro publicitu
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7
Sítě 5G pro průmysl

Program TREND:  Prezentace pro uchazeče 8. veřejné soutěže, PP1

Technologická agentura České republiky připravila prezentaci pro uchazeče 8. veřejné soutěže Programu TREND, podprogramu 1, kterou vyhlásila dne 5. října 2022

V prezentaci se dozvíte o: 

 • Programu TREND;
 • podmínkách 8. veřejné soutěže, PP1 a jejím specifickém zaměření na “5G”;
 • prokázání způsobilosti uchazečů a důležitých termínech;
 • informačním systému ISTA a HELPDESKu.

Informace o vyhlášení 8. veřejné soutěže Programu TREND, PP1 “5G” naleznete zde. Uchazečům dále doporučujeme prostudovat Často kladené dotazy (FAQ) a  Obecné FAQ k veřejným soutěžím.


Program TREND, PP1: Vyhlášení 8. veřejné soutěže z prostředků Národního plánu obnovy

5. 10. 2022

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 5. října 2022 osmou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – podprogram 1 – “Technologičtí lídři” se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších.

Vyhlášení osmé veřejné soutěže TA ČR zveřejnila v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VAVAI).

Předmětem osmé veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků za účelem naplňování cílů Programu TREND. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších (dále jen “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

Soutěžní lhůta začíná dnem 6. října v 9:00 hodin a končí dnem 23. listopadu 2022 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod.nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

TA ČR informuje uchazeče, že během soutěžní lhůty dojde k plánované odstávce ISTA v termínu 11. 11. – 13. 11. 2022. TA ČR toto zohlednila při stanovení soutěžní lhůty, která bude trvat 47 dní. Data zadaná do ISTA před plánovanou odstávkou zůstanou v ISTA uložena.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení naleznete v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením veřejné soutěže. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku), pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku. Můžete se obrátit také na regionální zástupce TA ČR.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nepřijme takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2018, 2019, 2020); 
 • splňují definici podniku v obtížích;
 • nebudou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 23. 11. 2022;
 • nesplní další podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci.

Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.


Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 8. veřejné soutěže, podprogram 1 – “5G”

26. 8 2022

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 8. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 (dále jen “PP1”).

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 5. října 2022.

Osmá veřejná soutěž programu TREND je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších (dále “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.


Předběžné parametry 8. veřejné soutěže Programu TREND, PP1 “5G” naleznete ZDE


Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Případné dotazy k 8. veřejné soutěži Programu TREND, PP1 “5G” směřujte prosím na HelpDesk.

Novinky

Program TREND: Vyhlášení výsledků 8. veřejné soutěže, PP1 “5G”
24. 5. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky osmé veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na…
Program TREND: Vyhlášení výsledků formální kontroly 8. veřejné soutěže, PP1 “5G”
15. 12. 2022
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 8. veřejné soutěže…