Program ALFA

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Více informací

Statistiky, hodnocení


Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (dále jen „program ALFA“) byl schválen usnesením vlády ze dne 8. února 2010 č. 121.

Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy. Získané poznatky, aplikované v podobě inovací, povedou k posílení výkonnosti ekonomických subjektů, růstu konkurenceschopnosti hospodářství a společnosti České republiky. Zvýší se tak kvalita života obyvatel a celková kvalita životního prostředí.

První veřejná soutěž v programu ALFA byla vyhlášena 24. března 2010, druhá veřejná soutěž byla vyhlášena 20. července 2011, třetí veřejná soutěž byla vyhlášena 6. června 2012, čtvrtá veřejná soutěž byla vyhlášena 1. listopadu 2013.
Program ALFA je rozdělen do 3 podprogramů:

 1. Progresivní technologie, materiály a systémy
 2. Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
 3. Udržitelný rozvoj dopravy

Změna programu ALFA byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 28. srpna 2013 č. 669.
Přehled hlavních změn v programu ALFA:

 • Prodloužení doby trvání programu do roku 2019, tj. na 9 let.
 • Rozšíření programu o informaci o čtvrté veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“).
 • Úprava rozpočtu v souladu s návrhem výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016, a indikativním výpočtem pro roky 2017 – 2018. V letech 2018 – 2019 je počítáno převážně jen s aktivitami evaluace, monitorování, posuzování a zajištění výsledků průmyslově právní ochranou.
 • Zapracování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací formou promítnutí do jednotlivých podprogramů tak, aby jejich zaměření odráželo příslušné oblasti a podoblasti priorit.
 • Sjednocení terminologie ohledně způsobilých a uznaných nákladů tak, aby byla v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Upřesnění obecných kritérií hodnocení návrhů projektů s tím, že celý systém hodnocení včetně bodové hodnoty jednotlivých kritérií budou zveřejněny při vyhlášení čtvrté veřejné soutěže.
 • Upraveny hodnoty u předpokládaných parametrů programu s ohledem na skutečné výsledky. Relevantním způsobem byla rovněž upravena kritéria splnění cílů programu.
 • Formální úpravy za účelem zpřesnění textu původního programu.

Financování v rámci čtvrté veřejné soutěže v programu ALFA bude v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 28. srpna 2013 č. 669 realizováno podle možností státního rozpočtu České republiky.

Příjemci podpory na projekt mohou být samostatné podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby) i výzkumné organizace, v programu ALFA budou zejména podporovány jejich společné projekty.

V programu ALFA mohou být podporovány pouze takové projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků dle Rejstříku informací o výsledcích:

 • patent,
 • poloprovoz, ověřená technologie,
 • výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor,
 • technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek,
 • certifikované metodiky a postupy a mapy s odborným obsahem,
 • software.

ARCHIV DOKUMENTŮ