Program Centra kompetence

Podpora vzniku a činnosti center výzkumu a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem

Novinky

Informace o průběžných výsledcích hloubkového hodnocení řešených projektů podpořených v rámci 1.VS Programu CENTRA KOMPETENCE
31. 7. 2015
- Technologická agentura České republiky v souladu se zněním Programu Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu,…
Vyhlášení výsledků hodnocení projektů/návrhů řešení pro účely poskytnutí podpory na období řešení projektu od 49. měsíce dále v rámci 1. VS Programu CENTRA KOMPETENCE
11. 3. 2015
- Technologická agentura České republiky (dále “poskytovatel”) v souladu se zněním programu Centra kompetence (Program na podporu rozvoje dlouhodobé…
Vyhlášení výsledků 2. VS Programu na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem CENTRA KOMPETENCE
27. 3. 2013
- Technologická agentura České republiky VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu rozvoje…

Více informací

Statistiky, hodnocení


Program Centra kompetence byl schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 55.

Návrh změn v programu Centra kompetence byl schválen usnesením vlády ze dne 27. února 2013 č. 146.

Délka trvání programu je 8 let (2012–2019).

Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky.

Ve vazbě na hlavní cíl programu, kterým je zvýšení konkurenceschopnosti ČR, program proto stimuluje vytvoření a činnosti takových center výzkumu, vývoje a inovací, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru.

Změny v programu Centra kompetence reflektují poznatky získané v první veřejné soutěži a nově zapracovávají Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ze dne 19. července 2012 č. 552.

Přehled hlavních změn v programu Centra kompetence:

  • Zrušení třetí veřejné soutěže. Termín třetí veřejné soutěže (rok 2015, se zahajováním poskytování podpory v roce 2016) byl z programu vyřazen. První veřejná soutěž byla vyhlášena dne 29. Června 2011. Druhá veřejná soutěž bude vyhlášena v roce 2013 se zahájením poskytování podpory v roce 2014.
  • Změna z dvoustupňové veřejné soutěže na jednostupňovou. Druhá veřejná soutěž bude vyhlášena jako jednostupňová. Technologická agentura České republiky předpokládá snížení časové, finanční a procedurální náročnosti. Jedním ze zjednodušení bude předkládání návrhů projektů pouze v anglickém jazyce.
  • Naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „Národní priority“) nově zapracováno jako jeden z principů programu. Podporována budou především ta centra, která budou naplňovat Národní priority.
  • V programu byly dále upraveny zaměření a cíle programu, a v souvislosti s tím rovněž kritéria hodnocení projektů a očekávané výsledky. Důraz bude kladen na inovativní potenciál projektů a na udržitelnost strategické výzkumné agendy center kompetence. Uchazeči se zaváží k minimálně pětileté udržitelnosti strategické výzkumné agendy center kompetence po ukončení projektu. Mezi kritéria pro posuzování návrhů projektů bylo zařazeno nově např. kritérium „výzkumný a aplikační překryv či komplementarita navrhovaných center s již podpořenými centry, s přihlédnutím k výzkumnému potenciálu regionů“.

Na celou dobu trvání programu Centra kompetence je schválený rozpočet ve výši 6 297 mil. Kč. Pro druhou soutěž se předpokládají celkové výdaje pouze 1,78 mld. Kč. Z těchto důvodů budou podpořeny zejména ty projekty, které budou z hlediska naplňování Národních priorit nejkomplexnější, konkurenceschopné a dlouhodobě udržitelné. Maximální míra podpory na jeden projekt činí 70 % celkových uznaných nákladů.

ARCHIV DOKUMENTŮ