Program DELTA

Podpora při navazování bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu mezi tuzemskými a zahraničními partnery

Novinky

Česko-jihokorejská spolupráce v aplikovaném výzkumu a inovacích pokračuje
18. 12. 2020
- Technologická agentura ČR (TA ČR) bude pokračovat ve vzájemné podpoře česko-jihokorejských výzkumných projektů se svým dlouholetým partnerem…
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 6. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA
23. 11. 2018
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) VYHLAŠUJE výsledky šesté veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního…
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 6. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA
17. 9. 2018
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 6. veřejné soutěže ve…

Více informací

Statistiky, hodnocení


Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále jen „program DELTA“) byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 28. srpna 2013 č. 668.

Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných Technologickou agenturou české republiky (dále jen „TA ČR“) a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) navázánu spolupráci.

K 14. 2. 2014 má TA ČR navázánu spolupráci ve formě Memoranda o porozumění (MoU) s těmito institucemi: National Science Council (Taiwan), New and Renewable Energy Centre – Korea Energy Management Corporation (Korea), State Agency for Technology Innovation (Vietnamská socialistická republika), Suzhou Industrial Park Administrative Committee (Čínská lidová republika).

Cílem programu DELTA je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost České republiky, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce špičkových českých a zahraničních účastníků. Vybrané projekty musí reagovat na aktuální či budoucí potřeby dané země, které jsou v České republice definovány Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Doba trvání programu se předpokládá v letech 2014 až 2021.
Veřejná soutěž v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích na výběr projektů do programu bude vyhlášena poprvé v roce 2014. Následně se předpokládá vyhlášení veřejné soutěže každoročně v letech 2015 až 2019. Předpokládaná maximální délka řešení projektů je 36 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání programu.
  Programu DELTA se musí účastnit vždy minimálně jeden uchazeč ze země, v níž sídlí partnerská agentura a minimálně jeden uchazeč z České republiky, který je podnikem. Výzkumná organizace z České republiky splňující definici výzkumné organizace dle čl. 2.2 Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník Evropské unie C 323, 30. 12. 2006 může být uchazečem o podporu pouze v případě, že je mezi dalšími účastníky projektu minimálně jeden podnik z České republiky. Z prostředků státního rozpočtu České republiky mohou být prostřednictvím TA ČR hrazeny pouze náklady uchazečů z České republiky.

Program DELTA zlepší přístup týmů z České republiky k mezinárodním znalostem a know-how, zahraničním výzkumným kapacitám a usnadní pronikání na zahraniční trhy. Synergickým efektem programu DELTA je také přenos „dobré praxe“ a osvědčených postupů ze zahraničí do České republiky. Program DELTA rovněž naplní Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve vztahu k podpoře zapojení výzkumných týmů z České republiky do mezinárodního výzkumu..

V programu DELTA mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků (kategorizace dle rejstříku informací o výsledcích): 

P – Patent

Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno

F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor

G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek

N – certifikovaná metodika, léčebný postup, památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem

R – software

ARCHIV DOKUMENTŮ